Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Конспекти докторанти / Конспект по граждански процес

   

КОНСПЕКТ ЗА ДОКТОРАНТИ И АСИСТЕНТИ

ПО ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

 

 

 

1. ОСНОВНИ НАЧАЛА НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

а/ Същност,видове,система.

б/ Диспозитивно,състезателно и служебно начало.

в/ Концентрационно начало.

г/ Проявления на основните начала в различните производства и отделните техни фази.

 

2. СТРАНИ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

а/ Понятие и видове страни.

б/ Процесуална правоспособност и дееспособност.

в/ Процесуална легитимация.

 

3. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

а/ Понятие и видове.

б/ Представителна власт и нейното значение за процеса.

в/ Придобиване и загубване на качеството процесуален представител.

 

4. ИСК И ПРАВО НА ИСК

а/ Същност на иска.

б/ Характеристика и съдържание на правото на иск.

в/ Процесуални предпоставки.

 

5. ВИДОВЕ ИСКОВЕ

а/ Установителен.

б/ Осъдителен

в/ Конститутивен.

 

6. ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ И ПОДСЪДНОСТ

а/ Понятие за подведомственост.

б/ Понятие за подсъдност.

в/ Правно значение на подведомствеността и подсъдността.

 

7. ПРЕДЯВЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ИСКА. ЗАЩИТА НА ОТВЕТНИКА СРЕЩУ ИСКА

а/ Искова молба и проверка на редовността й.

б/ Правни последици от предявяването на иска.

в/ Предмет на делото.Основание и петитум.Правна квалификация.

г/ Изменение на иска.

д/ Отговор на исковата молба.

 

8. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

а/ Общи правила за разглеждане на делото. Подготовка на делото в закрито заседание.

б/ Открито заседание по делото – функции и съдържание. Доклад по делото.

в/ Спиране и прекратяване на делото.

 

9. ДРУГАРСТВО В ИСКОВИЯ ПРОЦЕС

а/ Понятие и видове другарство.

б/ Значение на вида другарство.

в/ Особености на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му.

 

10. УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

а/ Встъпване и привличане.

б/ Спор между кредитори.

в/ Главно встъпване.

 

11. ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЯВАНЕ НА ИСКОВЕ

а/ Понятие и видове.

б/ Насрещен иск и възражение за прихващане.

в/ Обратен иск.

г/ Инцидентен установителен иск.

д/ Съдебно решение при обективно съединяване на исковете.

 

12. ДОКАЗВАНЕ НА ИСКОВИЯ ПРОЦЕС

а/ Понятие и видове доказване.

б/ Предмет и обсег на доказване.

в/ Тежест на доказване.

 

13. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

а/ Понятие и видове.

б/ Обяснения на страните.

в/ Свидетелски показания и ограниченията им

г/ Писмени доказателства,тяхната доказателствена сила и оспорване.

д/ Веществени доказателства.Вещи лица.

 

14. РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА СТРАНИТЕ С ПРАВОТО ИМ НА ЗАЩИТА

а/ Понятие и видове – оттегляне на иска, отказ от иска, съдебна спогодба.

б/ Условия за валидност и правни последици.

 

15. СЪДЕБНИ АКТОВЕ

а/ Разпореждания.

б/ Постановяване и стабилитет на съдебното решение. Видове решения. Решение при признание на иска и неприсъствено решение.

в/ Определения – видове и обжалване.

 

16. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ

а/ Сила на пресъдено нещо.Зачитане.

б/ Конститутивно действие.

в/ Изпълнителна сила.

 

17. ПОРОЦИ ДОПУСНАТИ ПРИ ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

а/ Поправка на явна фактическа грешка.

б/ Тълкуване на неясно решение.

в/ Допълване на непълно решение.

18. ПОРОЧНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

а/ Нищожни решения.

б/ Недопустими решения.

в/ Неправилни решения.

19. ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

а/ Обща характеристика на въззивното обжалване - право на въззивна жалба и неговото упражняване.

б/ Образуване и развитие на въззивното производство.

в/ Решения на въззивния съд по жалбата.

 

20. КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ

а/ Обща характеристика на касационното производство. Процесуална легитимация и образуване на производството.

б/ Условия за допускане на касационното обжалване /чл.280, ал.1 ГПК/.

в/ Основания за касационно обжалване.

г/ Касационно производство и решения на ВКС по жалбата.

 

21. ОТМЯНА НА ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ

а/ Процесуална легитимация и срокове на образуване на производство.

б/ Основания за отмяна.

в/ Производство и последици на решението на ВС.

г/ Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице. Защита срещу неприсъствено решение.

22. ОСОБЕНИ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА

а/ Производства по семейноправни и личноправни дела.

б/ Производства по имущественоправни дела.

23. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

а/ Право на принудително изпълнение и неговата характеристика.

б/ Изпълняемо право. Обща характеристика на изпълнителните способи.

в/ Изпълнителни основания. Понятие. ИО по вътрешното право. ИО по европейското право. ИО, издадени в държава, нечленка на ЕС.

г/ Органи на принудителното изпълнение.

д/ Страни в изпълнителния процес. Процесуално правоприемство.

е) Започване, спиране и прекратяване на изпълнителното производство.

 

24. ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО

а/ Заповедно производство по чл. 410. Защита на длъжника. Възражението по чл. 414. Искът на кредитора по чл. 422 във вр. с чл. 415.

б/ Заповедно производство по чл. 418 във вр. с чл. 417. Характеристика на документите по чл. 417- основания за издаване на заповед за незабавно изпълнение. Защита на длъжника. Спиране на принудителното изпълнение.

в/ Производството по възражението по чл. 423 пред въззивния съд.

25. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ.

а/ Несеквестируемост.

б/ Способи за принудително изпълнение

в/ Присъединяване на кредитори. Разпределение.

 

26. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕПАРИЧНИ ПРИТЕЗАНИЯ.

а/ за предаване на движима вещ.

б/ за предаване на недвижими вещи.

в/ за заместими и незаместими действия и за бездействия.

г/ за предаване на дете.

 

27. ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

а/ Защита на длъжника.

б/ Защита на трети лица.

в/ Защита на кредиторите.

г) Процесуални и материалноправни аспекти на имуществената отговорност на съдебния изпълнител .

28. Производство по несъстоятелност.

а/ Обща характеристика на несъстоятелността като вид граждански процес.

б/ Основания за откриване на производството по несъстоятелност

в) Субекти, за които може да се открие производство по несъстоятелност.

г/ Фаза за разглеждане на молбата за откриване на производството по несъстоятелност.

д/ Решение за откриване на производство по несъстоятелност.и последиците му.

е/ Органи в производството по несъстоятелността.: съд, синдик, събрание на кредиторите, комитет на кредиторите.

ж/ Маса на несъстоятелността. Понятие. Попълване на масата. Исковете по чл. 645, 646, 647 и чл. 648 ТЗ.

з/ Процедура по предявяване, оспорване и приемане на вземанията. Искът по чл. 694 ТЗ.

 

29. Оздравително производство.

а/ План за оздравяване на предприятието.

б/ Допускане на плана до гласуване от събранието на кредиторите. Процедура за гласуване и приемане на плана от събранието на кредиторите.

в/ Възражения срещу приетия план. Утвърждаване от съда на приетия от събранието на кредиторите план за оздравяване и прекратяване на производството по несъстоятелност.

г/ Действие на утвърдения план. Възобновяване на производството по несъстоятелност при неизпълнение на утвърдения от съда план за оздравяване.

30. ОБЯВЯВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПОСЛЕДИЦИ.

а/ Решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

б/ Осребряване и разпределяне на осребреното имущество.

в/ Приключване на производството по несъстоятелност.

г/ Възобновяване на производството по несъстоятелността.

д/ Решението по чл. 632.

31. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

а/ Цел и функция на обезпечаването на иска.

б/ Обезпечаването на бъдещ и на предявен иск.

в/ Развитие и приключване на производството.

32. ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

а/ Характеристика и общи правила.

б/ Нотариални производства.

33. ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ

а/ Понятие и характеристика.

б/ Арбитражно споразумение и неговото значение.

в/ Възможности за съдебен контрол над доброволния арбитраж.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Сталев, Ж.., Мингова ,А., Стамболиев, О, Попова, В., Иванова, Р.,Гражданско процесуално право., ІХ, прераб. Изд (І-во по новия ГПК) 2012 г.;

Мингова,А.,Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения, /2-ро допълнено и преработено издание/ С., 1999 ;

Мингова, А.,Отказът от иск, /2-ро допълнено и преработено издание/, С., 2000;

Мингова, А., Касационно обжалване, С., 2003;

Стамболиев, О., Обективно съединяване на искове в гражданския процес.1999;

Стамболиев, О., Стамболиев, О. Доказването в гражданския процес, Сиела, С., 2010;

Попова, В. Избрани съчинения”, С., 2010: т. І „Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми”; т. ІІ „Несъстоятелност”; т. ІІІ „Избрани студии и статии”,

В. Попова, Ефремова, К., Лалева, П и Божиков, С. под научната редакция на проф. д-р Огнян Стамболиев. Търговска несъстоятелност, 2004, изд. на “Национален център за юридическо обучение”

Попова, В. Актуални проблеми на европейския граждански процес и част VІІ на ГПК, изд. Сиела, С. 2011.

Пунев, Бл., Ганчев, В., Хорозов, Г., Митева, Д., Бобатинов, М., Балевска, Е и др. Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар., С. 2012 г.

Калайджиев, А. Оздравяване на предприятието., С. 2006 г.

Стефанов, Ст. Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността, С., 2011г.

Стефанов, Ст., Топчиева, Р., Митева, Д., Николова, Б. Актуални въпроси на производството по несъстоятелност. С., 2013г.

Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. Сиби, С., 2009

Цолова, К. Частичният иск. Сиби, С., 2012