Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика

   

В катедрата работят компетентни и ангажирани преподаватели, които разполагат с богат опит и експертиза в областта. Катедрата се отличава с налагането на високи стандарти и новаторски методи и технологии в обучението и поддържа активно сътрудничество с национални и международни институции и организации.

Ръководител катедра

доц. д-р Милена Миланова

mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Библиография, каталогизация, документи, обработка на информационни ресурси, индексиране на информационни ресурси, стандарти и схеми за метаданни, оперативна съвместимост, библиографско описание, машинночетими формати, нормативен контрол, отворена наука, отворен достъп, стандарти и стилове за библиографско цитиране, образование в областта на библиотечно-информационните науки

Преподавани дисциплини

Обработка на информационни ресурси; Индексиране на информационни ресурси; MARC формати и метаданни

 

проф. дфн Иванка Мавродиева

mavrodieva@ phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Реторика, академично писане, пъблик рилейшънс, бизнес комуникация, презентационни умения.

Главен редактор на сп. „Реторика и комуникации“

Преподавани дисциплини

Академично писане, Публична реч, Комуникативни техники, Презентационни и комуникационни умения, бизнес комуникация и връзки с обществеността

 

проф.дфн Оля Харизанова

oharizanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Информационни и комуникационни технологии; Информационни системи; Уеб проектиране; Социална интерпретация на технологиите

Преподавани дисциплини

Въведение в информационните и комуникационните технологии; Бази от данни; Уеб технологии; Информационни мрежи; Облачни технологии

 

проф. д-р Цветанка Панчева

tsvetanka_panchevа@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Дигитализация на културно наследство в институциите на паметта; Метаданни; Организация и достъп до дигитални библиотеки и портали; Библиография: Ретроспективна национална библиография, Персонална библиография, Краеведска библиография; Краеведски електронни ресурси – видове, организация, варианти за достъп.

Преподавани дисциплини

Въведение в дигитализацията; Дигитализация на културното наследство; Дигитализация на обекти; Методика на библиографското изследване; Краеведска библиография; Увод в библиографията; Интеграция на културните институции на регионално равнище; Международни дигитални библиотеки и портали

 

доц. д-р Десислава Лилова

dlilova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Нации и национализъм, въобразени географии, популярна култура, фендъм

Преподавани дисциплини

История на модерната българска култура, Популярна култура, Виртуални общности, Дигитални фен култури

 

доц. д-р Ели Попова

e_popova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Потребители на библиотеките и институциите на паметта; Библиотечно-информационно обслужване в съвременните библиотеки; Модерни услуги в библиотеките; Дигитализацията в институциите на паметта; Управление и организация на библиотеките; ПР в библиотеки, музеи и архиви; УЧР в библиотеките и институциите на паметта; Информационни системи в институциите на паметта; Технологиите и човешкият фактор.

Преподавани дисциплини

Потребители и ползване на библиотеките; Проектиране на информационни услуги; Информационни системи в библиотеки, музеи и архиви; Развитие на персонала в библиотеката.

 

доц. д-р Eлица Лозанова-Белчева

lozanovabe@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Информационна наука; Информационни обслужване; Информационна грамотност; Информационно-търсещ процес; Наукометрия; Библиометрия; Електронно управление; Електронно правителство.

Преподавани дисциплини

Въведение в информационната наука; Информационни обслужване; Документални и фактографски информационни системи; Анализ и оценка на информационните ресурси; Електронно управление

 

доц. д-р Илко Пенелов

ipenelov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Библиотекознание; Библиография; История на книжовната култура; Цензура.

Преподавани дисциплини

История на библиотеките; Увод в библиографията; Специални библиотечни колекции; Писмено наследство; Репресията над книгите. Цензурата в историята

 

доц. д-р Валентина Миткова

v.mitkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Библиотекознание; Библиография; История на книжовната култура; Цензура.

Преподавани дисциплини

Краезнание; Ръкописните традиции в историята на книгите и четенето; Печатна книга и четене (15-20 век); Авторство, пол и канон в българската книжнина (1878-1944); Теренна практика – част 1; Gender hierarchies in the field of intellectual activities: women and the literary canon; Gender and popular culture in a comparative perspective: Eastern Europe and the West

 

гл. ас. д-р Мария Аврамова

mariaavramova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Информационно търсене; Информационни системи; Системи за организация на знания; Електронни библиотечни каталози; Дигитални библиотеки.

Преподавани дисциплини

Типологизация на информационните ресурси; Обработка на информационни ресурси; Индексиране на информационни ресурси; Информационна архитектура на електронните библиотеки; Информационни процеси.

 

гл. ас. д-р Петър Миладинов

miladinov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Информационни и комуникационни технологии; Информационни системи; Социална интерпретация на технологиите; Виртуализация на обектите

Преподавани дисциплини

 

гл. ас. д-р Кирил Камбуров

k_kamburov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Електронни научни издания; Системи за редакция на съдържание; Интернет комуникация; Презентации и презентиране; Нова музеология; Киберсигурност

Преподавани дисциплини

Научно-производствена практика; Системи за управление на съдържание; Презентации и презентиране

 

гл. ас. д-р Георги Петров

email

  • автобиография
  • публикации

Научни интереси

Преподавани дисциплини

 

гл. ас. д-р Силвия Станчева

ssstanchev@phls.uni-sofia.bg

  • автобиография
  • публикации

Научни интереси

Музеология; Културно наследство; Колективна памет; Национализъм и национална идентичност; Културна политика

Преподавани дисциплини

Музеология; Институции на културна памет; Управление на проекти; Културологични аспекти на информационното общество

 

ас. Надя Карачоджукова

n.karachodjukova@phls.uni-sofia.bg

  • автобиография
  • публикации

Научни интереси

Каталогизация; Библиографски контрол; Нормативен контрол; Споделена каталогизация; Автоматизация на библиотеките; Интегрирани библиотечни системи, Свързани данни

Преподавани дисциплини

Теренна практика – 2; Обработка на информационни ресурси – 1 част (упражнения); Обработка на информационни ресурси – 2 част (упражнения); Организация и управление на информационни ресурси (упражнения); MARC формати и метаданни (упражнения); Анализ и оценка на информационните ресурси (упражнения)