Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра История и теория на културата

   

 

проф. д.ф.н. Владимир Градев

vgradev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Теория на религията, история на културата на Ренесанса и Барока, философия на изкуството, политически идеи,

Преподавани дисциплини

Теория на религията; Ренесанс и Барок; Политика и религия; Религиозното разнообразие, Мистика и мистичен опит, Божественото в съвременното изкуство

 

проф. д-р Георги Вълчев

g_vulchev@yahoo.com

Научни интереси

История, философия на историята, история на културата, нация и национална идентичност, чужди влияния, Иречек, Мърквичка, Захари Стоянов, културно наследство, музеи, Българско възраждане, модернизация на Балканите, публични политики в сферата на културното наследство

Преподавани дисциплини

Лекционни курсове по история на българската култура ХV-ХІХ век и междукултурни влияния, „Култура и регионална идентичност“, „Комуникационен мениджмънт“. Лекционни курсове и ръководство на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство” – публични политики в сферата на културното наследство, културно многообразие и културни граници, културен пейзаж, културни стереотипи, културни пространства

 

проф. д-р Даниела Колева

koleva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Антропология на социализма и прехода; устна история; изследвания на паметта: биографична и културна памет; социална история, история на жените и половете; социален конструктивизъм

Преподавани дисциплини

Основни понятия в културознанието; Устна история и биографични методи; History and Theory of Culture; Multi-, Inter- and Transculturality in Contemporary Europe; Cultural Memory and Memory Cultures

 

проф. д.н. Иван Кабаков

kabakov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Културология / Мениджмънт на kултурата, политиkи за kултура, kултурно наследство, kултурни права, регионални kултури и политиkи, правна и институционална инфраструkтура на kултурата, интелеkтуална собственост и достъп до kултура, kултура и регионално развитие, занаяти и дизайн, графитите и политиkите за градсkо развитие, професионално развитие в областта на kултурното наследство, стратегичесkото управление на kултурата.

Преподавани дисциплини

Мениджмънт на kултурата, Институционална инфраструkтура на kултурата, Правна и институционална инфраструkтура на kултурното наследство, Производство и апробация на тематични kултурни маршрути, Интегрирано управление на творчесkото развитие, Правна инфраструkтура на kултурата, Договорни отношения в областта на kултурата, Европейсkи политиkи за kултура, Интелеkтуална собственост в областта на kултурата, Културна kомпетентност

 

проф. д.н. Цветелин Степанов

stepanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Средновековие; България, Византия, „Степна империя“, Европа и Кавказки народи; Култура, власт, идентичности, манталитети, средновековни апокалиптични текстове; Другост.

Преподавани дисциплини

Войнски етос и святост в средновековна България, Ментални структури и динамизиращи фактори на средновековна Европа, История на кавказките народи, Средновековна българска култура, 7–14 век, Между Изтока и Запада : българската култура, 7–14 в., Средновековната българска култура в евразийски контекст, Движими и недвижими паметници на културата. Археологически резервати

 

доц. д-р Валентина Георгиева

valentinvg@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социални движения; Популярна култура

Преподвани дисциплини

Теория на културата; Социални движения; Популярна култура и културни индустрии

 

доц. д-р Галина Гончарова

goncharova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Културна и социална история; устна история; изследвания на смъртта, култура на грижата, култура и възраст, съвременни религиозни практики

Преподавани дисциплини

История на българската култура през Ново и Най-ново време, Биографичен и културен опит на грижата, избираем, Приобщаващо образование, факултативен, Интимност и субективност през социализма, Традиционни и алтернативни форми на религиозен живот, Младежки култури, Младежките култури и изкуствата на XX век

 

доц. Мартин Осиковски

ossikovski@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на политическото мислене (Средновековие, Ранна модерност), ранна история на медиите, история на цензурата, медийна етика, изследователска и комуникационна култура

Преподавани дисциплини

Средновековна история и култура; История на политическите идеи; Академично писане и комуникационна култура

 

гл. ас. д-р Велислава Петрова

vpetrova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Антропология на отпадъка, материална култура
Градска антропология, икономическа етнография, пост-социализъм

Преподавани дисциплини

Увод в културната антропология, Антропология на съвременните културни практики, Отпадъкът като ресурс (избираем), Waste as a Resource (избираем), Градска антропология (избираем), Изследователят в действие (избираем), Интерактивни култури (открит семинар)

 

гл.ас. д-р Вяра Калфина

kalfina@phls.uni-sofia.bg

viara.kalfina@gmail.com

Научни интереси

Старогръцка и римска култура. Антична религия и митология. Гръкоезична и латиноезична митографска традиция.

Преподавани дисциплини

Курсове във Философски факултет (специалност Културология, бакалавърска степен): Старогръцка култура; Римска цивилизация; Антично наследство в България; Латински език
Курсове във Философски факултет (МП Културна антропология): Въображаемата античност
Курсове в Богословски факултет (специалност Религията в Европа): Антична митология и религия
Курсове във Факултета по класически и нови филологии (специалност Скандинавистика, бакалавърска степен): Латински език
Курсове във Факултета по класически и нови филологии (МП Антична култура и литература): Антична митология и религия
Курсове във Факултета по славянски филологии (МП Преводач-редактор): История на превода

 

гл. ас. д-р Георги Казаков

kazakov.reserach@gmail.com

kazakov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Късна Античност, Византия и Кръстоносното движение; ментални структури на политическата и религиозната култура на Средновековна Европа; ритуали и конструиране на идентичности; репрезентации на власт и практики на реторически, топографски и визуални конструкции; реликви и трансфериране на символически ресурси; церемонии, памет и символиката на градския пейзаж; историческа антропология и микроистория; медиевализъм и употребите му в различни аспекти на модерната и съвременната култура

Преподавани дисциплини

Политически феномени на Средновековна Европа, задължителен; Ментални структури на Средновековна Европа, задължителен; Имперски центрове и култура в Средновековна Европа, избираем; Власт и церемониал в културата на Средновековна Европа, избираем; Свещената кражба (furta sacra) и нейните употреби: реликви, памет и власт във византийския дворцов церемониал, избираем

 

гл.ас. Жана Дамянова-Асса

damjanovaa@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Семиотика на културата; визуална семиотика; езикът в системата на културата; теории на превода; постструктурализъм; деконструкция

Преподавани дисциплини

Семиотика на културата; езикови практики и култура, визуална семиотика; обща семиотика: основни тенденции и насоки

 

гл. ас. д-р Зорница Петрова

zpetrova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Теория на религиите; нови религиозни движения; културна история на Ренесанса; изследвания на популярната култура

Преподавани дисциплини

Теория на религиите, Ренесанс и барок, Религиозно разнообразие (избираем), Социология на религиите: Нови религиозни движения (избираем)

 

гл. ас. д-р Иво Страхилов

i.strahilov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Културни изследвания, изследвания на културното наследство, употреби на миналото, ромски изследвания

Преподавани дисциплини

Семинар: Увод в културните изследвания; Дигитални култури (упражнения); История на културните институции в България (упражнения); Традиция и модернизация – българската култура XVIII–XIX век (упражнения); Наследство, общности, мобилизации (избираем); Антично наследство в българските земи (избираем, упражнения); Cultural Heritage in Southeastern Europe: Critical Perspectives (избираем)

 

гл. ас. Кирил Василев

kipilva@abv.bg

Научни интереси

История и теория на модерната култура; история и теория на религията; естетика и теория на изкуството; история и теория на модерното изкуство

Преподавани дисциплини

От 2022 г. История на Европейското Просвещение и Френската революция, задължителен, БП Културология
От 2018 г. – Европейската култура на XIX в. и началото на ХХ в. (упражнения), задължителен, БП Културология
От 2018 г.-2021 г. История на Европейското Просвещение и Френската революция (упражнения), задължителен, БП Културология
От 2019 г. История и теория на модерното изкуство, избираем, БП Културология
От 2018 г. Естетика и изкуство, избираем, БП Културология
От 2018 г. Ученият и науката в литературата на модерността, избираем, БП Културология

 

гл. ас. д-р Нели Стоева

nelly.stoeva@gmail.com

Научни интереси

приложно културознание. политики за култура и гражданско участие във формирането и прилагането им. мениджмънт на сценичните изкуства. развитие на публики за съвременни изкуства. публично финансиране и финансиращи програми за култура

Преподавани дисциплини

Политики за култура, Развитие на публики, Финансиращи програми за култура, Информационно осигуряване на политиките за култура, Мениджмънт на изкуствата, Учебна практика, Институционална инфраструктура на културата, Мениджмънт на културата

 

гл. ас. д-р Милена Колева-Звънчарова

mzvancharova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Културна антропология, културно наследство, професионално развитие в областта на културното наследство, българска етнография

Преподавани дисциплини

Културна компетентост, Европейски политики за култура, Мениджмънт на културата, Валидиране на знания и умения в областта на книжовното наследство

 

гл. ас. д-р Славка Каракушева

skarakusheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

социална и културна антропология; миграции; етнически и религиозни общности; нации
и национализъм; културно наследство

Преподавани дисциплини

Историческа антропология на България; Увод в антропологията; Антропология на съвременните културни практики