Докторанти на СУ "Св. Климент Охридски"Списък на докторантите

  »  Абдулкадир Махди Абудаллех
      Биологически факултет
      Лаборатория по вирусология

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 01.06.13 Вирусология
  »  Абдулфаттах Джумма Наджи
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руски език

      Научен ръководител: доц. д-р Антония Димитрова Радкова;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Аглика Стефанова Попова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Общо индоевропейско и балканско езикознание

      Научен ръководител: проф. д.н. Румяна Лъчезарова Станчева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Агрон Куртиши
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Орлин Мирчев Спасов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Аделина Димитрова Найденова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Картография и географски информационни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Коцев;
      Научна специалност: 02.16.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)
  »  Аделина Кирилова Любомирова
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Христова Стефанова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Адреан Христов Георгиев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: проф. д-р Петър Лозанов Славейков;
      Научна специалност: 01.08.08 География на населението и селищата
  »  Айсун Айдънов Авджиев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Марин Рахнев Русев;
      Научна специалност: 01.08.13 География на страните
  »  Албена Манева Йотова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Албена Петрова Търнина
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Красен Стефанов Стефанов;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Албена Пламенова Миланова
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Албена Христова Тодорова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Езици и култури на източна Азия -спец. Кит. , Кор. , Япон.

      Научен ръководител: проф. д.н. Бойка Елит Цигова;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Александра Александрова Докова
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Теологов Каприев;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Александра Александрова Каменска
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Александра Владимирова Кирова
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Александра Димитрова Миланова
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: доц. д.н. Иван Христов Първев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Александра Евгениева Милушева
      Юридически Факултет
      Катедра Теория и история на държавата и правото

      Научен ръководител: проф. д-р Димитър Великов Токушев;
      Научна специалност: 05.05.02 История на държавата и правото
  »  Александра Константинова Главанакова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Александра Светлинова Арабаджиева
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Александър Александров Николов
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д.н. Драгомир Павлов Драганов;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Александър Алексиев Стефанов
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Александър Барух Лазаров
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Александър Божидаров Тодоров
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Николов Николов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Александър Ванев Иванов
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Иван Илиев Камбуров;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Александър Викторов Евангелатов
      Биологически факултет
      Катедра Цитология, хистология и ембриология

      Научен ръководител: проф. д.н. Румен Георгиев Панков;
      Научна специалност: 01.06.18 Клетъчна биология
  »  Александър Владимиров Петков
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Геометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Стефан Трифонов Иванов;
      Научна специалност: 01.01.06 Геометрия и топология
  »  Александър Евгениев Илиев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Боян Паскалев Бончев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Александър Иванов Иванов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Красен Стефанов Стефанов;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Александър Константинов Харизанов
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: проф. д-р Александра Димитрова Милчева;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Александър Крумов Байтошев
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Изобразително изкуство

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Александър Любомиров Цеков
      Юридически Факултет
      Катедра Конституционноправни науки

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Веселинов Киров;
      Научна специалност: 05.05.06 Конституционно право на РБ
  »  Александър Огнемиров Киров
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Езици и култури на източна Азия -спец. Кит. , Кор. , Япон.

      Научен ръководител: проф. д.н. Нако Райнов Стефанов;
      Научна специалност: 05.04.35 Езици на народите на Азия, Африка и Америка
  »  Александър Симеонов Сотиров
      Химически Факултет
      Катедра Приложна органична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Маринов Георгиев;
      Научна специалност: 01.05.06 Химия на високомолекулярните съединения
  »  Александър Стоянов Марков
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. Албена Вуцова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Александър Филчов Георгиев
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Стоянов Иванов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Александър Христов Трендафилов
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Татяна Стойчева Стойчева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Александър Христов Христов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Българска литература

      Научен ръководител: проф. д.н. Валери Стоилов Стефанов;
      Научна специалност: 05.04.02 Българска литература
  »  Алексей Йорданов Николов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Диференциални уравнения

      Научен ръководител: проф. д.н. Недю Иванов Попиванов;
      Научна специалност: 01.01.05 Диференциални уравнения
  »  Алексей Симеонов Стамболов
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически филологии

      Научен ръководител: проф. д.н. Петя Запрянова Янева;
      Научна специалност: 05.04.22 Класически езици
  »  Али Имхемед Али Лахвель
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руски език

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Али Муса Харб
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д-р Васил Христов Маринов;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Ана Александрова Авджиева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Числени методи и алгоритми

      Научен ръководител: проф. д.н. Гено Петков Николов;
      Научна специалност: 01.01.09 Изчислителна математика
  »  Ана Ваньо Чучкова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д-р Бойко Ганчевски;
      Научна специалност: 05.06.12 Юридическа психология
  »  Ана Иванова Колева
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Росица Димитрова Николова;
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Ана Иванова Станева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Весела Стоименова;
      Научна специалност: 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика
  »  Ана Красимирова Грудева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Веселинова Пейчева Форсайт;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Анастас Стефанов Стефанов
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Андонова Пиргова Пенева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Анастасия Николаева Делчева
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Василев Христов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Анастасия Спасова Стойчева
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Стилян Ненов Евтимов;
      Научна специалност: 01.04.11 Метеорология
  »  Ангел Илиев Николаев
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Ангел Любомиров Ковачев
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Ангел Петров Демерджиев
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: проф. д.н. Антония Петрова Шиварова; доц. д-р Христо Цветанов Търнев
      Научна специалност: 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разряд
  »  Ангел Стоянов Мацанов
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: доц. д-р Цветан Генов Игнатов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Ангел Тодоров Добрев
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Валентина Божинова Манолова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Андреас Е. Константинидис
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Андрей Валентинов Велчев
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Иванов Маринов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Андрей Константинов Сариев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Математическа логика и приложенията и

      Научен ръководител: доц. д-р Христо Димитров Ганев;
      Научна специалност: 01.01.01 Математическа логика
  »  Анелия Петрова Коева
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д.н. Христина Мирчева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Анелия Симеонова Янева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Цветков Райков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Анита Владимирова Йорданова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Валентин Миланов Гешев;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Анита Стоилова Януш
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски; доц. д-р Христо Димитров Чанев
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Анита Шакир Шакири Халули
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Пламен Иларионов Пантев;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Анна - Мария Борисова Кръстева - Лачанска
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Кирилов Нушев;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Анна Иванова Иванова
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: проф. д.н. Донка Иванова Александрова Бубняк;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Анна Сергеевна Баранова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руски език

      Научен ръководител: доц. д-р Илияна Михайлова Владова;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Антоан Димитров Тонев
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Николов Николов;
      Научна специалност: 05.03.03 Средновековна обща история
  »  Антоанела Минкова Терзиева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Марусия Никифорова Божкова;
      Научна специалност: 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика
  »  Антоанета Василева Петкова
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: доц. д.н. Иван Христов Първев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Антон Антонов Герунов
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Димитров Менгов;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Антон Владимиров Ангелов
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Еленков Еленков;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Антон Димитров Георгиев
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Тодоров Андонов;
      Научна специалност: 05.01.16 Онтология
  »  Антон Евгениев Иванов
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Живко Господинов Кисьовски;
      Научна специалност: 01.03.13 Радиофизика и физическа електроника
  »  Антон Петров Стайков
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Николов Кафтанджиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Антони Мимби
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Сергей Стоилов Герджиков;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Антония Александрова Герджева
      Геолого - географски факултет
      Катедра Картография и географски информационни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Антон Спасов Филипов;
      Научна специалност: 02.16.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)
  »  Арнолд Фрагозо Феррейра
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Николай Симеонов Натов;
      Научна специалност: 05.05.14 Международно частно право
  »  Арсенела Джара
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Арсинела Джара
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Артьом Иванович Георганов
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Васил Георгиев Пенев;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Асен Емилов Мингов
      Юридически Факултет
      Катедра Административноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Цветан Георгиев Сивков;
      Научна специалност: 05.05.07 Административно право и административен процес
  »  Асен Иванов Асенов
      Биологически факултет
      Катедра Ботаника

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Димитров;
      Научна специалност: 01.06.03 Ботаника
  »  Аспарух Асенов Аспарухов
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Аспарух Аспарухов Велков
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: проф. д-р Евгения Спасова Начева Панчева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Ася Иванова Костова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Ася Свиленова Цанова
      Биологически факултет
      Катедра Биохимия

      Научен ръководител: проф. д.н. Здравко Иванов Лалчев;
      Научна специалност: 01.06.04 Молекулярна биология
  »  Атанас Димитров Георгиев
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Атанас Нецов Руньов
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мариана Йонова Митева;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Атанас Николов Атанасов
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Василев Христов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Атанас Стефанов Мецов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: проф. д.н. Петранка Димитрова Филева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Ахмед Неджат Неджиб
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Ивайла Недялкова Панчева Кадрева;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Билгин Наджи Видинли
      Геолого - географски факултет
      Катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

      Научен ръководител: доц. д-р Василка Георгиева Младенова;
      Научна специалност: 01.07.13 Геология и проучване на полезни изкопаеми
  »  Биляна Андреева Яврукова
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Ганева Янакиева;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Биляна Стефанова Овчарова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Биляна Чавдарова Палавеева
      Юридически Факултет
      Катедра Теория и история на държавата и правото

      Научен ръководител: проф. д.н. Вихър Николов Кискинов;
      Научна специалност: 05.05.22 Правна социология. Правна информация
  »  Бисер Емилов Иванов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Изчислителни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Йорданов Биров;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Бисер Иванов Нушев
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: доц. д-р Дарина Григорова Григорова;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Бисерка Николова Велева - Петрусенко
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Западни езици

      Научен ръководител: проф. д-р Борис Парашкевов;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Богдана Паскалева Паскалева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Теория на литературата

      Научен ръководител: доц. д-р Тодор Христов Дечев;
      Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на литературата
  »  Богомил Цветков Маринов
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Иван Русчев Русчев;
      Научна специалност: 05.05.08 Гражданско и семейно право
  »  Божидар Иванов Димов
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. Дилян Николаев Николчев; доц. д-р Костадин Кирилов Нушев
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Божидар Николов Орешков
      Физически Факултет
      Катедра Квантова електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Христов Бъчваров;
      Научна специалност: 01.03.22 Физика на вълновите процеси
  »  Божидар Петров Цветков
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: доц. д-р Божидара Искрева Кривирадева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Болд Ганболор
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: доц. д-р Мира Христова Ковачева;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Боно Стойчев Нончев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Стоянов Матеев;
      Научна специалност: 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика
  »  Борис Василев Борчев
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Борис Данаилов Данаилов
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: доц. д-р Адриана Любомирова Тафрова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Борис Иванов Кацаров
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Борис Методиев Кръстев
      Юридически Факултет
      Катедра Теория и история на държавата и правото

      Научен ръководител: доц. д-р Даниел Василев Вълчев;
      Научна специалност: 05.05.01 Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
  »  Борис Пламенов Боев
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Цвета Николова Тодорова;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Борис Руменов Панков
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Методиев Кънев;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Борислав Георгиев Ганчев
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Анелия Йорданова Мингова;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Борислав Георгиев Димитров
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Борислава Андонова Маноилова
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Ганева Янакиева;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Борислава Борисова Дамянова
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Денков Денков; доц. д-р Славка Стоянова Чолакова
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Боряна Александрова Антонова
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Димитров Митев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Боряна Андреева Бунджулова
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: проф. д.н. Майя Димитрова Грекова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Боряна Недкова Иванова
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Ганчев Иванов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Боряна Николаева Митева
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д-р Искра Василева Баева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Боряна Цветанова Богданова
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Ганчев Иванов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Боряна Чавдарова Гоцова
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д.н. Орлин Николов Борисов;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Бочо Христов Бочев
      Химически Факултет
      Катедра Неорганична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Цецо Данов Душкин; доц. Димитър Николов Димитров
      Научна специалност: 01.05.02 Неорганична химия
  »  Боян Александров Лозанов
      Департамент за езиково обучение
      ДЕО - *

      Научен ръководител: проф. д-р Димитър Веселинов Димитров;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Боян Бориславов Янков
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков Русков;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Боян Валериев Балев
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Андонова Пиргова Пенева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Боян Вилисев Захариев
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: проф. д.н. Снежана Борисова Попова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Боян Людмилов Вагалински
      Биологически факултет
      Катедра Зоология и антропология

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Генков Митов;
      Научна специалност: 01.06.02 Зоология
  »  Бояна Димитрова Ангелова
      Биологически факултет
      Катедра Биофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Валентина Йорданова Ганева;
      Научна специалност: 01.06.08 Биофизика
  »  Бояна Стефанова Минчева
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. Боряна Христова;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Бяла Николаева Момерова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда

      Научен ръководител: доц. д-р Никола Стойчев Тодоров;
      Научна специалност: 01.08.01 Физическа география и ландшафтознание
  »  Валентин Борисов Костадинов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: проф. д.н. Димитрина Петкова Нанева;
      Научна специалност: 01.08.13 География на страните
  »  Валентин Василев Василев
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Тотко Нейков Стоянов;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Валентин Красимирович Каменов
      Юридически Факултет
      Катедра Теория и история на държавата и правото

      Научен ръководител: проф. д.н. Вихър Николов Кискинов;
      Научна специалност: 05.05.01 Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
  »  Валентина Георгиева Петева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: доц. д-р Божидара Искрева Кривирадева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Валентина Георгиева Стефанова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Кирилометодиевистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Анна Мария Костова Тотоманова;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Валентина Мариусова Николова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Валентина Милчова Миткова
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д-р Красимира Петрова Даскалова;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Валентина Недялкова Неделчева
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Таня Стефанова Бонева;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Валентина Стоянова Милкова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Кирилова Баева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Валери Денев Тодоров
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Енчо Герганов;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Валерий Иванов Габровски
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: доц. д-р Даниела Славчева Златунова;
      Научна специалност: 01.08.06 Хидрология на сушата и водните ресурси
  »  Валерия Василева Ангелова Тошева
      Геолого - географски факултет
      Катедра Социалноикономическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Илиев Бояджиев;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Валерия Въчева Лавчева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: проф. д-р Емилия Любомирова Василева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Валя Иванова Крумова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руска и съветска литература

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова;
      Научна специалност: 05.04.03 Руска литература
  »  Ваня Василева Стоянова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Иванова Цветкова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Ваня Савова Александрова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Васил Атанасов Вачков
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Живко Господинов Кисьовски;
      Научна специалност: 01.03.13 Радиофизика и физическа електроника
  »  Васил Иванов Зарков
      Геолого - географски факултет
      Катедра Социалноикономическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Илиев Бояджиев;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Васил Иванов Къдринов
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Димитър Иванов Тафков;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Васил Кирилов Тинчев
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Стойчо Стоянов Язаджиев;
      Научна специалност: 01.03.01 Теоретична и математическа физика
  »  Василена Георгиева Кръстева
      Биологически факултет
      Катедра Биофизика

      Научен ръководител: проф. д-р Василий Николаевич Гольцев;
      Научна специалност: 01.06.08 Биофизика
  »  Велика Димитрова Банчева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Цветков Райков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Велина Колева Маркова
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Николов Вайсилов;
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Величка Любомирова Спасова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Величка Станкова Сарафова
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Юлия Иванова Захариева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Венета Величкова Савова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Кирилометодиевистика

      Научен ръководител: проф. д-р Климентина Илиева Иванова;
      Научна специалност: 05.04.02 Българска литература
  »  Венцислав Бориславов Стойков
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически филологии

      Научен ръководител: проф. д.н. Петя Запрянова Янева;
      Научна специалност: 05.04.16 Теория и практика на превода
  »  Венцислав Георгиев Каравълчев
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Павел Николов Павлов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Венцислав Лазаров Стоев
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. Павлина Петкова;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Венцислав Петров Алабачки
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Венцислав Славчев Панайотов
      Богословски факултет
      Катедра Библеистика

      Научен ръководител: проф. д-р Емил Трайчев Стоянов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Венцислав Христов Козарев
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Венцислава Велинова Миндова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Асенов Христов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Венцислава Христова Стоянова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Изобразително изкуство

      Научен ръководител: доц. д-р Лаура Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Вера Георгиева Иванова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Веселинова Пейчева Форсайт;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Вера Петрова Гигова
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Вероника Евстатиева Келбечева
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Владимир Николаев Градев; доц. д-р Елия Йорданова Маринова
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Вероника Тихомирова Михайлова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Тотка Иванова Монова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Вероника Христова Козарева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Димитър Виолетов Гюров;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Весела Костадинова Салутска
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Лозанов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Весела Светославова Кръстева - Симеонова
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Пламен Петров Калчев;
      Научна специалност: 05.06.05 Педагогическа и възрастова психология
  »  Веселин Велков Давидов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионално развитие

      Научен ръководител: доц. д-р Тони Драганов Трайков;
      Научна специалност: 01.08.08 География на населението и селищата
  »  Веселин Даниелов Данов
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Петя Георгиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Веселин Колев Белчев
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: доц. д-р Красимира Борисова Швертнер;
      Научна специалност: 05.02.08 Приложение на изчислителната техника в икономиката
  »  Веселин Руенов Дзивев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Обучение по математика и информатика

      Научен ръководител: доц. д-р Ангел Георгиев Ангелов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Веселин Руменов Мирчев
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Тодоров Андонов;
      Научна специалност: 05.01.16 Онтология
  »  Веселин Станимиров Александров
      Физически Факултет
      Катедра Квантова електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Христов Бъчваров;
      Научна специалност: 01.03.22 Физика на вълновите процеси
  »  Веселин Христов Караатанасов
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Веселина Валериева Ветова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Павел Христов Бойчев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Веселина Любенова Любенова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Цветков Райков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Веселина Светославова Москова - Думанова
      Биологически факултет
      Катедра Цитология, хистология и ембриология

      Научен ръководител: проф. д.н. Румен Георгиев Панков;
      Научна специалност: 01.06.18 Клетъчна биология
  »  Веска Иванова Кирчева
      Химически Факултет
      Катедра Неорганична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Милинова Миланова;
      Научна специалност: 01.05.02 Неорганична химия
  »  Весна Кирило Продановска
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Методика на чуждоезиковото обучение

      Научен ръководител: доц. д-р Йорданка Иванова Симеонова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Вида Павлинова Делчева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Иванова Цветкова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Виктор Бисеров Михайлов
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Петрова Коларова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Виктор Владимиров Калчев
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д.н. Орлин Николов Борисов;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Виктория Бисерова Димитрова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Иванова Цветкова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Виктория Божинова Пандурова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петков Петров;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Виктория Енрико Георгиева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: доц. д-р Владимир Атанасов Атанасов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Виктория Костадинова Костова
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Вилияна - Мария Димитрова Николова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Цветков Райков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Виниций Емилов Петров
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.14 Теория на познанието
  »  Виолета Димитрова Събева
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Андонова Пиргова Пенева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Виолета Евгениева Ашикова
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: проф. д.н. Донка Иванова Александрова Бубняк;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Виолета Стефанова Вичева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Германистика и скандинавистика

      Научен ръководител: доц. д.н. Майа Станкова Разбойникова Фратева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Виталий Викторович Гудз
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Матеев Карасимеонов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Владимир Ангелов Тодоров
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Кирилов Нушев;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Владимир Атанасов Иванов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Величко Иванов Панайотов;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Владимир Велков Кисимдаров
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Орлин Мирчев Спасов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Владимир Димитров Игнатов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Българска литература

      Научен ръководител: проф. д-р Николай Христов Чернокожев;
      Научна специалност: 05.04.02 Българска литература
  »  Владимир Николчо Арсов
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Андонова Пиргова Пенева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Владимир Огнянов Бабанов
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Пламен Иларионов Пантев;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Владимир Павлов Александров
      Биологически факултет
      Катедра Биофизика

      Научен ръководител: проф. д-р Василий Николаевич Гольцев;
      Научна специалност: 01.06.08 Биофизика
  »  Владимир Петьов Бонев
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Димитров Менгов;
      Научна специалност: 05.02.08 Приложение на изчислителната техника в икономиката
  »  Владислава Николаева Лазарова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Ефрем Ефремов Каранфилов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Вяра Атанасова Богатева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Радослав Иванов Пенев;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Вяра Методиева Петрова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Рехо;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Вяра Цветанова Недялкова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Захариева Младенова;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Габриела Бориславова Минкова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Общо индоевропейско и балканско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Русана Христова Василева Бейлери;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Галина Веселинова Георгиева
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Таня Стефанова Бонева;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Галина Ивайлова Йотова
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски; проф. д.н. Васил Драгомиров Симеонов
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Галина Йолова Бакхаут
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д-р Теодора Стойчева Стоева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Галина Недкова Кабаджова
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ирина Любенова Зиновиева;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Галина Славова Стоянова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Тотко Нейков Стоянов;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Галина Стоянова Кръстева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Албена Проданова Стаменова Сеизова;
      Научна специалност: 05.04.16 Теория и практика на превода
  »  Галина Тотева Чалъкова - Тодорова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Галя Нинова Георгиева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Общо индоевропейско и балканско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Красимира Славчева Алексова;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Галя Тодорова Господинова
      Богословски факултет
      Катедра Свещено писание (Стар и Нов завет), история на църквата и църковно право~~~

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Атанасов Попов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Ганчо Марков Ганчев
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Георгиев Димчев;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Генади Василев Гаврилов
      Биологически факултет
      Катедра Зоология и антропология

      Научен ръководител: доц. д-р Даниело Цолов Пешев;
      Научна специалност: 01.06.02 Зоология
  »  Генка Добринова Шикерова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Весела Василева Табакова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Генко Цветков Генов
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Витанов Витанов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Гентиан Фетах Кочи
      Юридически Факултет
      Катедра Наказателноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Борис Владимиров Велчев;
      Научна специалност: 05.05.16 Наказателно право
  »  Гентиян Хаджи Пируши
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д.н. Орлин Николов Борисов;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Георги Благоев Канев
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д-р Милияна Василева Каймакамова Чавдарова;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Георги Борисов Методиев
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Петрова Коларова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Георги Бранимиров Димитров
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Методиев Кънев;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Георги Василев Богданов
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: проф. д-р Ирина Колева Колева;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Георги Василев Кънев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 01.08.03 Геоморфология и палеография
  »  Георги Величков Величков
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Огнян Христов Стамболиев;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Георги Владимиров Ганецовски
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: проф. д.н. Хенриета Тодорова;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Георги Владимиров Герганов
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: доц. д-р Красимир Крумов Митев;
      Научна специалност: 01.03.04 Ядрена физика
  »  Георги Даниелов Минов
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: доц. д-р Анета Методиева Антонова;
      Научна специалност: 05.05.08 Гражданско и семейно право
  »  Георги Денчев Георгиев
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Ингрид Симеонова Шикова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Георги Димитров Николов
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Трифонов Томов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Георги Димитров Райчев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 01.08.03 Геоморфология и палеография
  »  Георги Иванов Мандичев
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Боян Ивайлов Знеполски;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Георги Красимиров Кръстев
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Лука Матанов;
      Научна специалност: 05.03.03 Средновековна обща история
  »  Георги Николов Димов
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д-р Ивайла Любомирова Попова;
      Научна специалност: 05.03.03 Средновековна обща история
  »  Георги Николов Налбантов
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: доц. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Георги Симеонов Добрев
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: проф. д.н. Асен Енев Пашов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Георги Стоянов Хорозов
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Огнян Стефанов Герджиков;
      Научна специалност: 05.05.00 Право
  »  Георгиа Теодорос Теодориду
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Катерина Каролова Караджова;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Гергана Ангелова Лазарова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Колев Койчев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Гергана Ангелова Мартинова
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д.н. Симеон Недков Недков;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Гергана Атанасова Деянова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: проф. д.н. Надежда Борисова Витанова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Гергана Георгиева Радойкова
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Петрова Коларова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Гергана Господинова Ганчева
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Таня Бойчева Чавдарова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Гергана Милкова Радулова
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Красимир Димитров Данов; проф. д.н. Петър Атанасов Кралчевски
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Гергана Станиславова Георгиева
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Петър Атанасов Кралчевски; проф. д.н. Красимир Димитров Данов
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Гергана Цанкова Златкова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Теория на литературата

      Научен ръководител: доц. д-р Калин Руменов Михайлов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Гергина Йорданова Теофилова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: доц. д-р Олга Тодорова;
      Научна специалност: 05.01.07 Етика
  »  Гина Панчева Колева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Людмила Николова Велчева;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Гинка Валериева Симеонова
      Юридически Факултет
      Катедра Административноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Цветан Георгиев Сивков;
      Научна специалност: 05.05.07 Административно право и административен процес
  »  Голд Ганболор
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: доц. д-р Мира Христова Ковачева;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Горан Перо Шибаковски
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Петрова Коларова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Дамян Йорданов Грънчаров
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: доц. д-р Леандър Борисов Литов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Дан Коржеску
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Данаил Владимиров Чучумишев
      Физически Факултет
      Катедра Квантова електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Христов Бъчваров;
      Научна специалност: 01.03.22 Физика на вълновите процеси
  »  Данаил Янков Йовчев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Василев Ковачев;
      Научна специалност: 01.07.13 Геология и проучване на полезни изкопаеми
  »  Даниел Ганчев Тодоров
      Биологически факултет
      Лаборатория по вирусология

      Научен ръководител: доц. д-р Стоян Ангелов Шишков;
      Научна специалност: 01.06.13 Вирусология
  »  Даниел Милчев Дионисиев
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Татяна Александрова Дронзина;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Даниел Цветанов Нечев
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Изобразително изкуство

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Даниела Ангелова Ненкова
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д-р Васил Христов Маринов;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Даниела Бориславова Семерджиева
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д-р Ирина Богданова Караджова; проф. Георги Стоев
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Даниела Георгиева Васева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Веселинова Пейчева Форсайт;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Даниела Дякова Димитрова
      Биологически факултет
      Катедра Зоология и антропология

      Научен ръководител: доц. д-р Венцеслав Георгиев Делов;
      Научна специалност: 01.06.02 Зоология
  »  Даниела Иванова Рачева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: проф. д.н. Сийка Георгиева Чавдарова Костова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Даниела Михаилова Стракова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: проф. д.н. Адриана Емилова Симеонова Дамянова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Даниела Найдева Найдева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: доц. д-р Корнелия Димова Мерджанска Славова;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Даниела Петрова Симеонова Коруджиева
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Динов Кьосев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Даниела Тодорова Ташева
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Костов Янчев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Дарина Йорданова Стоименова
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.14 Теория на познанието
  »  Дарина Кирчева Николова
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Огнян Христов Стамболиев;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Дарина Костадинова Фелонова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Общо индоевропейско и балканско езикознание

      Научен ръководител: проф. д.н. Румяна Лъчезарова Станчева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Дафинка Георгиева Прокопова
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Петрова Коларова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Деница Васкова Сотирова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Деница Илиева Гаврилова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: доц. Невяна Кръстева;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Деница Йорданова Тодорова
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д-р Искра Василева Баева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Деница Николова Велчева
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Пламен Иларионов Пантев;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Деница Светославова Кръстева
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Лука Матанов;
      Научна специалност: 05.03.03 Средновековна обща история
  »  Деница Цветанова Манова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Десислава Петрова-Антонова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Десислава Андреева Енева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Здравка Ангелова Константинова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Десислава Асенова Цанкова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: доц. д-р Тони Георгиева Манасиева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Десислава Добромирова Добрева
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: доц. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Десислава Емилова Манова - Георгиева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Минка Генчева Златева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Десислава Кирилова Чернева - Моллова
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Юлия Иванова Захариева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Десислава Красимирова Гайдарова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Владимир Николаев Градев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Десислава Любомирова Стоимчева - Коларска
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Весела Методиева Гюрова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Десислава Малинова Иванова
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: проф. д.н. Величко Димитров Руменчев;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Десислава Николова Игнатова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Десислава Пенкова Нейкова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Гаврилова Ангелова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Десислава Петева Пенчева - Петкова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Десислава Стефанова Стоичкова
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д-р Павел Веселинов Павлович;
      Научна специалност: 05.03.03 Средновековна обща история
  »  Десислава Стоянова Попова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Арабистика и семитология - спец. Арабистика

      Научен ръководител: доц. д-р Симеон Евстатиев Евстатиев;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Десислава Танева Славчева - Сиракова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: доц. д-р Бистра Векилска; доц. д-р Калинка Кузманова
      Научна специалност: 01.08.09 Климатология
  »  Десислава Тодорова Иванова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Социална работа

      Научен ръководител: проф. д-р Силвия Николаева Николова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Деян Веселинов Лесигярски
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Ивелин Веселинов Кулев;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Деян Дошов Христов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Деян Иванов Паскалев
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Якимова Якимова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Деян Любе Наковски
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Стаматова Воденска;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Деян Недялков Делчев
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Социална педагогика и социално дело

      Научен ръководител: проф. д.н. Клавдия Василева Сапунджиева Алексиева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Деян Стилиянов Деянов
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Деяна Робертова Кръстева
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Илчев Димитров;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Деяна Христова Андонова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: доц. д-р Маргита Василева Панова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Джефри Уорън Дийн
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Диана Здравкова Андонова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Диана Милчева Игнатова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д.н. Енчо Герганов;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Диана Михайлова Стоянчова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Петя Георгиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Дивна Бисерова Дойчева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: проф. д.н. Панайот Димитров Карагьозов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Диди Костадинова Налбантова
      Химически Факултет
      Катедра Приложна органична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Соня Върбанова Илиева;
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Диляна Кирилова Павлова
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Димитрова Стойчева Панталеева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Диляна Петрова Филипова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Владимир Николаев Градев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Димана Лозкова Митева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: доц. д-р Ина Илиева Христова;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Димитар Трайко Недановски
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Стойчо Стоянов Язаджиев; доц. д-р Николай Николов
      Научна специалност: 01.03.01 Теоретична и математическа физика
  »  Димитрина Димитрова Парашкевова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: проф. д-р Любомир Димчев Стойков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Димитър Александров Димитров
      Богословски факултет
      Катедра Библеистика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Димитър Асенов Ганев
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Йорданов Найденов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Димитър Асенов Шиячки
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: проф. д-р Владимир Тодоров Димитров;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Димитър Атанасов Мирчев
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Димитър Благоев Байраков
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д-р Петър Неделчев Делев;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Димитър Борисов Асенов
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Димитров Димитров;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Димитър Георгиев Златинов
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: доц. д-р Мариела Андонова Ненова Амар;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Димитър Георгиев Чернаков
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Петя Георгиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Димитър Драганов Кренчев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: доц. д-р Росица Михайлова Кендерова;
      Научна специалност: 01.08.03 Геоморфология и палеография
  »  Димитър Драгомиров Александров
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Юлия Иванова Захариева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Димитър Емилов Димитров
      Геолого - географски факултет
      Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Сарафов;
      Научна специалност: 01.08.01 Физическа география и ландшафтознание
  »  Димитър Желев Иванов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда

      Научен ръководител: проф. д-р Румен Любенов Пенин;
      Научна специалност: 01.08.01 Физическа география и ландшафтознание
  »  Димитър Йорданов Йорданов
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: проф. д.н. Антония Петрова Шиварова; гл. ас. Стилиян Стилиянов Лишев
      Научна специалност: 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разряд
  »  Димитър Красимиров Хаджийски
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: доц. Теодор Седларски;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Димитър Людмилов Лютов
      Физически Факултет
      Катедра Физика на твърдо тяло и микроелектроника

      Научен ръководител: доц. д-р Стоян Христов Русев;
      Научна специалност: 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
  »  Димитър Михайлов Иванов
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Иван Русчев Русчев;
      Научна специалност: 05.05.00 Право
  »  Димитър Петков Вълчев
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Иванов Грозев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Димитър Петков Димитров
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: доц. д-р Добромир Стефанов Пресиянов;
      Научна специалност: 01.03.04 Ядрена физика
  »  Димитър Тодоров Тодоров
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: проф. д.н. Антония Петрова Шиварова; гл. ас. д-р Цветелина Венелинова Паунска
      Научна специалност: 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разряд
  »  Димитър Янков Илиев
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: проф. д-р Тотка Иванова Монова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Димо Тодоров Димов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руска и съветска литература

      Научен ръководител: доц. д-р Ренета Ванкова Божанкова;
      Научна специалност: 05.04.03 Руска литература
  »  Димчо Тодоров Тодоров
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д-р Васил Христов Маринов;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Добри Милчев Божилов
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Христов Петранов;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Добрин Николаев Станев
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Ингрид Симеонова Шикова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Добромир Кирилов Костов
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Донка Йозова Радева
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д.н. Петър Димитров Ангелов; проф. д.н. Цветана Борисова Георгиева
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Доротея Иванова Мишкова-кехайова
      Юридически Факултет
      Катедра Наказателноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Лазар Георгиев Груев;
      Научна специалност: 05.05.00 Право
  »  Доротея Тодорова Гюрджийска
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Диков Мавров; проф. д.н. Валентин Тодоров
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Драгомир Дамянов Кънев
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Общо индоевропейско и балканско езикознание

      Научен ръководител: проф. д.н. Румяна Лъчезарова Станчева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Драгомир Тодоров Желязков
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Огнян Христов Стамболиев;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Ева Евгениева Головинска Георгиева
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: доц. д-р Евдокия Кънчева Христова Славчева;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Ева Станиславова Касева
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Йорданка Зидарова;
      Научна специалност: 05.05.14 Международно частно право
  »  Евгени Ванев Иванов
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: проф. д.н. Тодор Александров Танев; доц. д-р Александър Иванов Маринов
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Евгения Петрова Ковачева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Румен Василев Николов;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Евелина Григорова Миланова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: проф. д-р Ангел Маринов Петров;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Евилина Григориевна Швидченко
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      -

      Научен ръководител: доц. д-р Лилия Райчева Тодорова Коларова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Екатерина Венциславова Стоянова
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д-р Ирина Богданова Караджова; доц. д-р Нели Косева
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Екатерина Димитрова Тодорова
      Център за Славяно-Византийски проучвания
      -

      Научен ръководител: доц. д-р Вася Николова Велинова;
      Научна специалност: 05.04.02 Българска литература
  »  Екатерина Николаева Средовска
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Социална педагогика и социално дело

      Научен ръководител: проф. д-р Нели Илиева Бояджиева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Елена Андреева Янакиева
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д.н. Оля Борисова Харизанова;
      Научна специалност: 05.10.02 Информационно-търсещи системи
  »  Елена Боянова Лилкова
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: доц. д-р Леандър Борисов Литов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Елена Георгиева Топузова
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Николай Хараланов Рачев;
      Научна специалност: 01.04.08 Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
  »  Елена Евгениева Търгова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Люсила Петкова Цанкова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Елена Иванова Чорбаджийска
      Биологически факултет
      Катедра Биотехнология

      Научен ръководител: доц. д-р Светла Захариева Илиева; доц. д-р Жечко Димитров
      Научна специалност: 02.11.11 Технология на белтъчно активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)
  »  Елена Искърова Серева
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Рашков Кръстанов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Елена Кирилова Бояджиева - Делева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д.н. Цветанка Луканова Ценова;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Елена Минчева Казанджиева
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Елена Петрова Гергова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: проф. д-р Александра Димитрова Милчева;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Елена Руменова Тюкенова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Стелиян Славков Димитров;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Елена Симеонова Василева
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: доц. д-р Цветан Тончев;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Елена Христофорова Николова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: проф. д.н. Людмил Гетов;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Елеонора Димчева Колева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Езици и култури на източна Азия -спец. Кит. , Кор. , Япон.

      Научен ръководител: проф. д.н. Бойка Елит Цигова;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Елефтериос Стилиянос Карампилас
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Елефтерия Евангелос Кромида
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Ели Драганова Попова
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д.н. Оля Борисова Харизанова;
      Научна специалност: 05.10.02 Информационно-търсещи системи
  »  Ели Любенова Александрова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Орлин Мирчев Спасов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Елиза Александрова Иванова
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: доц. д.н. Соня Методиева Карабельова;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Елизария Райчева Рускована
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Германистика и скандинавистика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Елина Пламенова Венелинова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Ивайло Стефанов Дичев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Елисавета Константинова Михайлова
      Департамент Спорт
      Катедра Индивидуални спортове и рекреация

      Научен ръководител: доц. д-р Анжелина Янева;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Елисавета Славчева Маламова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Елица Иванова Ганчева
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Соня Варадинова Милева Божанова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Елица Иванова Ефремова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков Русков;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Елица Калинова Бакалова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Светлозар Кирилов Иванов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Емануела Димитрова Митрева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Емануела Кръстева Стоилова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Мира Димитрова Цветкова Арсова;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Емануела Славомирова Чичова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Теория на литературата

      Научен ръководител: проф. д.н. Симеон Дончев Хаджикосев;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Емануела Тонева Паунова
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ирина Любенова Зиновиева;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Емануил Иванов Николов
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Клара Асенова Стаматова;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Емил Димитров Георгиев
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Таня Бойчева Чавдарова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Емил Здравков Протич
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 01.08.06 Хидрология на сушата и водните ресурси
  »  Емил Иванов Кръстев
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Албена Георгиева Танева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Емил Кирилов Гаджалов
      Богословски факултет
      Катедра Библеистика

      Научен ръководител: проф. д-р Николай Стефанов Шиваров;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Емил Любенов Коларов
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Иван Илиев Камбуров;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Емил Петров Тодоров
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: проф. д.н. Петранка Димитрова Филева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Емил Стоянов Гиргинов
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Георгиев Димчев;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Емил Тошев Трайчев
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Жан Любенов Гологанов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Емил Цанков Цанев
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Николай Симеонов Натов;
      Научна специалност: 05.05.14 Международно частно право
  »  Емилия Иванова Илиева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Теодора Радоева Петрова Иванова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Емилия Каменова Кастаманова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Николов Николов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Емилия Паскалева
      Биологически факултет
      Лаборатория по вирусология

      Научен ръководител: доц. д-р Стоян Ангелов Шишков;
      Научна специалност: 01.06.13 Вирусология
  »  Емилия Петрова Калайджиева
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Стаматова Воденска;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Жамбал Баярмаа
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Теодора Радоева Петрова Иванова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Жана Валентинова Георгиева
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Галина Георгиева Генчева Кисьовска;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Жанета Николаева Цонева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Бончо Вълков Господинов;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Желязко Христов Ялъмов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Геология и палеонтология

      Научен ръководител: доц. д-р Янко Станчев Герджиков;
      Научна специалност: 01.07.01 Регионална геология
  »  Жени Каменова Василева
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Красимир Петров Лещаков;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Женя Христова Владимирова
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д-р Искра Василева Баева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Жечка Илиева Георгиева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Цветков Райков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Живка Колева Ленкова - Георгиева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петков Петров;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Зари Арно Ховагимян
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Захари Пенков Винаров
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Денков Денков; доц. д-р Славка Стоянова Чолакова
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Здравка Веселинова Колева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Пенка Ангелова Мончева; доц. д-р Петя Койчева Кабаджова
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Здравка Георгиева Димитрова
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Златина Георгиева Митринова
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: доц. д-р Славка Стоянова Чолакова;
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Златина Иванова Каравълчева
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Лука Матанов;
      Научна специалност: 05.03.03 Средновековна обща история
  »  Зорица Полевска
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: доц. д-р Станислав Балушев;
      Научна специалност: 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
  »  Зорница Ангелова Паскалева
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д.н. Цветан Първанов Давидков;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Зорница Георгиева Каприева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Николов Кафтанджиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Зорница Здравкова Якова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Красен Стефанов Стефанов;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Зорница Кирилова Кирилова
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Якимова Якимова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Зорница Красимирова Тодорова
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Ганчев Иванов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Зорница Минчева Драганова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Даниела Любенова Колева;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Зоя Антонова Абаджиева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: проф. д.н. Надежда Борисова Витанова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Зузана Пиптова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д-р Красимира Петрова Даскалова;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Ива Александрова Атанасова - Хинчева
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Ива Николова Апостолова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. Георги Лозанов Георгиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Ивайла Владимирова Богданова
      Център за Славяно-Византийски проучвания
      -

      Научен ръководител: проф. д.н. Аксиния Добрева Джурова;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Ивайла Ивайлова Алексова
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Нако Райнов Стефанов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Ивайло Валентинов Найденов
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Димитров Митев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Ивайло Владимиров Прокопов
      Департамент Спорт
      Катедра Спортни игри и планински спортове

      Научен ръководител: доц. д-р Николай Ангелов Панайотов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Ивайло Ганелинов Добрев
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Тодоров Андонов;
      Научна специалност: 05.01.16 Онтология
  »  Ивайло Георгиев Касчиев
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Ивайло Димитров Йотинов
      Биологически факултет
      Катедра Обща и приложна хидробиология

      Научен ръководител: проф. д.н. Яна Илиева Топалова;
      Научна специалност: 01.06.11 Хидробиология
  »  Ивайло Иванов Иванов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Красен Стефанов Стефанов;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Ивайло Иванов Измирев
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Ивайло Иванов Карагеоргиев
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: проф. д.н. Величко Димитров Руменчев;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Ивайло Йорданов Дагнев
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: доц. д-р Росица Филипова Ишпекова;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Ивайло Любомиров Александров
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Еленков Еленков;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Ивайло Минков Атанасов
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Калин Тодоров Янакиев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Ивайло Недков Илиев
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Ивайло Николаев Атанасов
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ангелов Денков;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Ивайло Цветанов Стаменков
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: проф. д-р Петър Михайлов Стоянов;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Иван Ангелов Ватахов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Асенов Христов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Иван Василиевич Петров
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: проф. д.н. Тодор Александров Танев;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Иван Владимиров Свиняров
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Милен Георгиев Богданов;
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Иван Димитров Георгиев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Математическа логика и приложенията и

      Научен ръководител: проф. д.н. Димитър Скордев;
      Научна специалност: 01.01.01 Математическа логика
  »  Иван Илиев Илиев
      Департамент за езиково обучение
      -

      Научен ръководител: доц. д-р Савелина Банова Банова;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Иван Лука Ланджев
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руска и съветска литература

      Научен ръководител: доц. д-р Людмил Иванов Димитров;
      Научна специалност: 05.04.03 Руска литература
  »  Иван Минчев Габеров
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Людмил Дочев Георгиев;
      Научна специалност: 05.06.10 Социална психология
  »  Иван Николаев Душков
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Начална училищна педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Вутов Лалчев;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Иван Петров Дюлгеров
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Арабистика и семитология - спец. Арабистика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.04.35 Езици на народите на Азия, Африка и Америка
  »  Иван Петров Петров
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Кирилометодиевистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Искра Владимирова Христова Шомова;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Иван Радев Иванов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Картография и географски информационни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Антон Спасов Филипов;
      Научна специалност: 02.16.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)
  »  Иван Тихомиров Иванов
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: проф. д.н. Борян Пенков Радоев; гл. ас. д-р Михаил Аврамов
      Научна специалност: 01.05.05 Физикохимия
  »  Ивана Радислав Давитков
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Йовка Великова Тишева;
      Научна специалност: 05.04.16 Теория и практика на превода
  »  Иваничка Николова Буровска
      Химически Факултет
      Катедра Методика на обучението по химия

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Иванка Натова Натова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Методика на чуждоезиковото обучение

      Научен ръководител: проф. д-р Тодор Крумов Шопов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Иванка Петкова Иванова
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: проф. д.н. Майя Димитрова Грекова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Ивелина Валентинова Димова
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Анелия Йорданова Мингова;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Ивелина Веселинова Дудренова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Ивелина Любенова Машева
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Надя Иванова Манолова Николова;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Ивелина Цвяткова Коцева - Георгиева
      Физически Факултет
      Катедра Методика на обучението по физика

      Научен ръководител: доц. д-р Цвятко Кръстев Попов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Ивелина Юриева Мончева
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ивайло Стефанов Дичев;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Ивет Орлинова Фандъкова
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Таня Стефанова Бонева;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Ивета Петрова Германова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: проф. д-р Вяра Тодорова Гюрова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Иво Анет Величков
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: проф. д-р Нели Стефанова Христова;
      Научна специалност: 01.08.06 Хидрология на сушата и водните ресурси
  »  Иво Димитров Пиперков
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Теодора Радоева Петрова Иванова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Иво Илиянов Темелков
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: проф. д.н. Асен Енев Пашов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Иглика Иванова Касабова
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: доц. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Иглика Михайлова Милушева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически филологии

      Научен ръководител: доц. д-р Недялка Спасова Георгиева;
      Научна специалност: 05.04.22 Класически езици
  »  Иглика Сашева Асенова
      Физически Факултет
      Катедра Физика на твърдо тяло и микроелектроника

      Научен ръководител: доц. д-р Евгения Петрова Вълчева;
      Научна специалност: 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
  »  Игнат Николаев Тодоров
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Христов Петранов;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Игор Миле Трайковски
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Стоянов Омарчевски;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Илвие Абипова Конедарева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Българска литература

      Научен ръководител: проф. д.н. Милена Георгиева Кирова;
      Научна специалност: 05.04.02 Българска литература
  »  Илиан Йорданов Манафов
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Николай Хараланов Рачев;
      Научна специалност: 01.04.11 Метеорология
  »  Илия Владимиров Гьонов
      Биологически факултет
      Катедра Зоология и антропология

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Делова Шишиньова;
      Научна специалност: 01.06.14 Ентомология
  »  Илия Невенов Емилов
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: доц. д-р Адриана Любомирова Тафрова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Илия Руменов Тодоров
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Тодоров Андонов;
      Научна специалност: 05.01.16 Онтология
  »  Илиян Лазаров Илиев
      Биологически факултет
      Катедра Зоология и антропология

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Делова Шишиньова;
      Научна специалност: 01.06.02 Зоология
  »  Илияна Здравкова Илиева - Филатова
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: доц. д-р Станислав Балушев;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Ина Борисова Филипова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Асенов Христов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Ина Светославова Данева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Цветков Райков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Ингрид Ширмер - Занев
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Инна Фьодоровна Леонтиева
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Костов Янчев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Ирена Любчова Димова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Костадинова Георгиева;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Ирена Нейкова Стефанова
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Ганчев Иванов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Ирина Владимирова Симова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Даниела Любенова Колева;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Ирина Павлова Георгиева
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.07 Етика
  »  Ирина Стойкова Димитрова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Радка Емилова Василева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Искра Манолова Добрева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Испанистика и португалистика

      Научен ръководител: доц. д-р Недялка Спасова Георгиева; проф. д.н. Иван Вълчев Кънчев
      Научна специалност: 05.04.21 Романски езици
  »  Исмат Ибрахим
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Йенс Боневиц
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: проф. д.н. Евгени Данов Сираков;
      Научна специалност: 01.04.11 Метеорология
  »  Йоана Красимирова Кижева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Пенка Ангелова Мончева; проф. д.н. Невена Стоянова Богацевска
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Йоана Симеонова Кръстева
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Йоанис Василиос Пазарас
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Катерина Каролова Караджова;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Йоланта Ерлате
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Йордан Георгиев Йочев
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Луливера Делчева Кръстева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Йордан Константинов Иванов
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Стоянов Иванов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Йордан Славчев Славов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Николов Кафтанджиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Йорданка Илиева Иванова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Тотка Иванова Монова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Йорданка Стефкова Димитрова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: проф. д.н. Сийка Георгиева Чавдарова Костова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Йорданка Стойнова Николова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: проф. д.н. Нели Стоянова Иванова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Йото Валериев Йотов
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д.н. Петър Димитров Ангелов;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Калин Красимиров Томов
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Ингрид Симеонова Шикова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Калина Август Шишкова
      Биологически факултет
      Лаборатория по вирусология

      Научен ръководител: проф. д.н. Здравко Кълвачев;
      Научна специалност: 01.06.13 Вирусология
  »  Калина Орлинова Георгиева
      Юридически Факултет
      Катедра Теория и история на държавата и правото

      Научен ръководител: проф. д.н. Вихър Николов Кискинов;
      Научна специалност: 05.05.01 Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
  »  Калина Петрова Гоцова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Изобразително изкуство

      Научен ръководител: доц. д-р Орлин Панайотов Дворянов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Калина Тодорова Арнаудова
      Юридически Факултет
      Катедра Административноправни науки

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Гавраилова Славова;
      Научна специалност: 05.05.07 Административно право и административен процес
  »  Калоян Веселинов Праматаров
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Георгиева;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Калоян Иванов Златков
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Илиев Данков;
      Научна специалност: 01.03.13 Радиофизика и физическа електроника
  »  Калоян Пламенов Колев
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Николов Николов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Калоян Тодоров Пейчев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Геология и палеонтология

      Научен ръководител: доц. д-р Невен Александров Георгиев;
      Научна специалност: 01.07.08 Геотектоника
  »  Калоян Цветанов Иванов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Дончев Рачев;
      Научна специалност: 01.08.09 Климатология
  »  Камелия Ангелова Филева
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: доц. д-р Константин Тодоров Балашев;
      Научна специалност: 01.05.05 Физикохимия
  »  Камелия Димитрова Миладинова
      Биологически факултет
      Катедра Физиология на растенията

      Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Марковска;
      Научна специалност: 01.06.16 Физиология на растенията
  »  Карим Мамдани
      Философски Факултет
      Философски Факултет - *

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Катерина Бойчева Кокинова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: проф. д.н. Панайот Димитров Карагьозов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Катерина Валериева Запрянова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Катерина Йорданова Баева
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Катерина Руменова Занкова
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Хайгануш Кеворк Силгиджиян Георгиева;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Катя Георгиева Кирилова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: проф. д-р Алберт Нисим Бенбасат;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Катя Митева Иванова
      Биологически факултет
      Катедра Физиология на растенията

      Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Марковска; доц. д-р Николина Цветкова
      Научна специалност: 01.06.16 Физиология на растенията
  »  Кики Нику Хаджихараламбус
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д.н. Соня Методиева Карабельова;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Ким Мионг Хи
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Изчислителни системи

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Ким Се - Уон
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Езици и култури на източна Азия -спец. Кит. , Кор. , Япон.

      Научен ръководител: проф. д-р Светла Тодорова Къртева Данчева;
      Научна специалност: 05.04.35 Езици на народите на Азия, Африка и Америка
  »  Кирил Аспарухов Камбуров
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д.н. Оля Борисова Харизанова;
      Научна специалност: 05.10.02 Информационно-търсещи системи
  »  Кирил Валентинов Младенов
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д-р Петър Неделчев Делев;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Кирил Йорданов Хавезов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Кирил Йорданов Хинков
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: проф. д.н. Янка Динкова Мерджанова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Кирил Любенов Генов
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: доц. д-р Емил Христов Марков;
      Научна специалност: 05.05.13 Изобретателско, авторско и патентно право
  »  Кирил Николаев Чуканов
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д-р Евгения Иванова Калинова;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Кирил Петров Стоянов
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически Изток - спец. Индолог. , Иран. , Армен. филология

      Научен ръководител: проф. д.н. Цветан Иванов Теофанов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Кирил Пламенов Стойчев
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Ингрид Симеонова Шикова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Константин Драганов Табаков
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Алгебра

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Николов Сидеров;
      Научна специалност: 01.01.02 Алгебра и теория на числата
  »  Константин Кирчев Фиданчев
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Жан Любенов Гологанов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Константин Кръстев Ковачев
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Кирилов Нушев;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Константин Симеонов Делисивков
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Константина Русланова Пунева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руска и съветска литература

      Научен ръководител: доц. д-р Людмил Иванов Димитров;
      Научна специалност: 05.04.03 Руска литература
  »  Корделия Улаунми
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Костадинка Димитрова Тотева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Елисавета Гурова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Красимир Николов Манов
      Юридически Факултет
      Катедра Наказателноправни науки

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.05.16 Наказателно право
  »  Красимир Спасов Дамов
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 01.03.13 Радиофизика и физическа електроника
  »  Красимира Андриянова Криворова
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д.н. Стилиян Йотов Йотов;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Красимира Иванова Димитрова - Къдринова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: доц. д-р Мая Иванова Николова Рангелова;
      Научна специалност: 05.01.06 Естетика
  »  Красимира Любенова Дренска
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Изобразително изкуство

      Научен ръководител: доц. д-р Лаура Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Красимира Христова Чакърова-янкова
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 01.03.04 Ядрена физика
  »  Красимира Янкова Костадинова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д.н. Леда Димитрова Минкова Колева;
      Научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
  »  Кремена Кирилова Йорданова
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Кристиан Карл Либих
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: проф. д.н. Янка Динкова Мерджанова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Кристин Костадинова Димитрова-трендафилова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: проф. д-р Тотка Иванова Монова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Кристин Хасан Латиф
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Кристина Александрова Карагьозова Маркова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: доц. д-р Мариела Андонова Ненова Амар;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Кристина Иванова Карамфилова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Жан Любенов Гологанов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Кристиян Хари Шахинян
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Евгений Христов Кръстев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Крум Венциславов Бърдаров
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Румяна Джингова;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Крум Красимиров Златков
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д-р Евгения Иванова Калинова;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Кръстина Георгиева Тодорова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Социална работа

      Научен ръководител: доц. д-р Моника Богданова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Куси Ал Галиби
      Физически Факултет
      Катедра Квантова електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Християн Юлий Стоянов;
      Научна специалност: 01.03.22 Физика на вълновите процеси
  »  Лазар Стефанов Петров
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д.н. Орлин Николов Борисов;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Лена Неделчева Тодорова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.07 Етика
  »  Леонид Тодоров Тодоров
      Геолого - географски факултет
      Катедра Картография и географски информационни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Стелиян Славков Димитров;
      Научна специалност: 02.16.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)
  »  Ли Сеунг Юн
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Ли Хан Ян
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Димитрова Стойчева Панталеева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Лиана Константинова Гълъбова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: проф. д-р Емилия Любомирова Василева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Лидия Лазарова Витанова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: доц. д-р Нина Ванкова Николова;
      Научна специалност: 01.08.09 Климатология
  »  Лидия Манолова Димитрова
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова; проф. д.н. Петър Атанасов Кралчевски
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Лилия Ангелова Чаушева
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д.н. Драгомир Павлов Драганов;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Лилия Апостолова Желязкова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: доц. д-р Силвия Стефанова Минева;
      Научна специалност: 05.01.07 Етика
  »  Лилия Асенова Костова - Зографова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Елисавета Гурова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Лилия Иванова Петрова
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: доц. д-р Славка Стоянова Чолакова;
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Лиляна Антониева Станкова
      Център за Славяно-Византийски проучвания
      ЦСВП - *

      Научен ръководител: проф. д.н. Аксиния Добрева Джурова;
      Научна специалност: 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства
  »  Лиу Чън
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Лора Аспарухова Сивова
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Лора Георгиева Калагларска
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Здравко Цветков Райков;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Лора Георгиева Ненковска
      Център за Славяно-Византийски проучвания
      ЦСВП - *

      Научен ръководител: проф. д.н. Аксиния Добрева Джурова;
      Научна специалност: 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства
  »  Лора Огнянова Топурова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д-р Анелия Петрова Спасова;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Лора Пенева Метанова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Луливера Делчева Кръстева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Лъчезар Славчев Симеонов
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Витанов Витанов;
      Научна специалност: 01.03.09 я____Физика на атомите и молекулите - > 01.03.19
  »  Люба Георгиева Костова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д-р Йоана Димитрова Янкулова;
      Научна специалност: 05.06.05 Педагогическа и възрастова психология
  »  Люба Мирославова Маринова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Любен Димитров Михайлов
      Химически Факултет
      Катедра Приложна неорганична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Тони Георгиев Спасов;
      Научна специалност: 01.05.18 Химия на твърдото тяло
  »  Любен Иванов Стойчев
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д.н. Желю Дечев Владимиров;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Любен Ледианов Пенковски
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д.н. Оля Борисова Харизанова;
      Научна специалност: 05.10.02 Информационно-търсещи системи
  »  Любен Станев Лалев
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: доц. д-р Мариана Асенова;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Любен Федев Иванов
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Любимка Маркова Андреева
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Любка Боянова Бурмова
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Стоянов Иванов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Любов Георгиева Христова
      Биологически факултет
      Катедра Физиология на растенията

      Научен ръководител: проф. д-р Венета Михова Капчина Тотева;
      Научна специалност: 01.06.16 Физиология на растенията
  »  Любомир Анатолиев Серафимов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Павел Христов Бойчев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Любомир Бончев Бончев
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Арабистика и семитология - спец. Арабистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Цветан Иванов Теофанов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Любомир Иванов Стоянов
      Физически Факултет
      Катедра Квантова електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов;
      Научна специалност: 01.03.22 Физика на вълновите процеси
  »  Любомир Петров Джерахов
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д-р Ирина Богданова Караджова; доц. д-р Пенка Василева Цанова
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Любомир Райчев Пожарлиев
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Чалъков;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Любомир Трайчев Коцев
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Любомира Георгиева Георгиева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Испанистика и португалистика

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Петрова Маринкова Пантева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Любослава Владимирова Костова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.07 Етика
  »  Любчо Спаско Атанасовски
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Владимир Николаев Градев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Людмила Зарева Берковска
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Людмила Кръстева Кръстева
      Химически Факултет
      Катедра Неорганична химия

      Научен ръководител: доц. Димитър Николов Димитров; доц. д-р Каролина Илиева Папазова
      Научна специалност: 01.05.18 Химия на твърдото тяло
  »  Людмила Цветкова Цветкова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д-р Йоана Димитрова Янкулова;
      Научна специалност: 05.06.05 Педагогическа и възрастова психология
  »  Магдалена Георгиева Атанасова
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Иванов Маринов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Магдалена Димитрова Стоянова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Магдалена Искренова Каснакова
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Даниел Смилов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Магдалена Юлиева Крайчева
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Клара Асенова Стаматова;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Майкъл Билал Ел - Тал
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Огнян Стефанов Герджиков;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Малина Павлинова Димитрова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: проф. д-р Алберт Нисим Бенбасат;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Малина Станкова Шиблова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Соня Варадинова Милева Божанова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Маргарита Юлианова Попова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Петя Георгиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Мариана Спасова Димитрова
      Богословски факултет
      Катедра Систематическо и практическо богословие~~~

      Научен ръководител: доц. д-р Божидар Борисов Андонов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Мариета Красимирова Манева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Български език

      Научен ръководител: доц. д-р Радка Василева Влахова Руйкова;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Марин Симеонов Симеонов
      Химически Факултет
      Катедра Приложна органична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Елена Димитрова Василева;
      Научна специалност: 01.05.06 Химия на високомолекулярните съединения
  »  Марина Божидарова Полякова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: проф. д-р Мадлен Василева Данова;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Марина Димитрова Стефанова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д.н. Желю Дечев Владимиров;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Марина Стефанова Стефанова
      Биологически факултет
      Катедра Биотехнология

      Научен ръководител: доц. д-р Валентин Александров Савов;
      Научна специалност: 02.11.11 Технология на белтъчно активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)
  »  Марио Танев Илиев
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Костов Коцев;
      Научна специалност: 01.03.13 Радиофизика и физическа електроника
  »  Мария Аристотели Аристотелус
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д-р Таня Натан;
      Научна специалност: 05.06.10 Социална психология
  »  Мария Владиславова Делчева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Теория на литературата

      Научен ръководител: доц. д-р Тодор Христов;
      Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на литературата
  »  Мария Георгиева Ганчева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: доц. д-р Росица Филипова Ишпекова;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Мария Господинова Ганева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Изчислителни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Йорданов Биров;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Мария Емилова Пилева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Българска литература

      Научен ръководител: доц. д-р Катя Боянова Станева;
      Научна специалност: 05.04.02 Българска литература
  »  Мария Иванова Ванева - Калчева
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Теологов Каприев;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Мария Иванова Тотоманова - Панева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Кирилометодиевистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Татяна Димова Славова;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Мария Кирова Момчилова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Мария Колева Гюлеметова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: проф. д-р Доно Тотев Василев;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Мария Михайлова Горинова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Теория на възпитанието

      Научен ръководител: проф. д.н. Надежда Борисова Витанова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Мария Михайлова Мирчева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Жан Любенов Гологанов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Мария Николаева Василева - Вълкова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Мария Николаева Караиванова
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ирина Любенова Зиновиева;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Мария Николаева Стойчева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Веселинова Пейчева Форсайт;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Мария Николова Гергова
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Ганчев Иванов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Мария Николова Николова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Радка Емилова Василева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Мария Николова Семерджиева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Евгений Христов Кръстев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Мария Павлова Ананиева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д.н. Искра Витанова Иванова; доц. д-р Илия Илиев
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Мария Петьова Мартинова
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Мария Стефанова Йорданова
      Биологически факултет
      Катедра Биотехнология

      Научен ръководител: доц. д-р Светла Захариева Илиева;
      Научна специалност: 02.11.11 Технология на белтъчно активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)
  »  Мария Цанкова Вражилска
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Изобразително изкуство

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Любенова Блажиева;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Мариян Димитров Томов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Милко Димитров Петров;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Марияна Стайкова Николова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Кирилометодиевистика

      Научен ръководител: доц. д-р Андрей Тодоров Бояджиев;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Марко Илиев Колаксъзов
      Биологически факултет
      Катедра Физиология на растенията

      Научен ръководител: доц. д.н. Евгени Ананиев;
      Научна специалност: 01.06.16 Физиология на растенията
  »  Марта Никифорова Енчева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Пенка Ангелова Мончева; проф. д.н. Искра Витанова Иванова
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Мартин Боянов Кацарски
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Камелия Методиева Касабова;
      Научна специалност: 05.05.08 Гражданско и семейно право
  »  Мартин Веселинов Вълков
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Костов Янчев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Мартин Георгиев Христов
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Красимир Петров Лещаков;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Мартин Жак Асса
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Мартин Нелсонов Ненов
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Западни езици

      Научен ръководител: доц. д-р Ангел Георгиев Ангелов;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Мартин Петров Цветков
      Химически Факултет
      Катедра Неорганична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Милинова Миланова;
      Научна специалност: 01.05.02 Неорганична химия
  »  Мартина Валериева Трушева - Найденова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Снежана Евлогиева Илиева;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Мартина Евгениева Йорданова
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Огнян Христов Стамболиев;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Мартина Стоилова Минева
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев;
      Научна специалност: 05.01.12 Философия на историята
  »  Мартина Танева Нинова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Испанистика и португалистика

      Научен ръководител: проф. д-р Милена Борисова Попова Роне;
      Научна специалност: 05.04.21 Романски езици
  »  Марян Никола Кицев
      Юридически Факултет
      -

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Стефанов;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Матана Летчароенсомбат
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Мая Любомирова Вълчева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Катерина Каролова Караджова;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Мая Михайлова Георгиева
      Геолого - географски факултет
      Катедра Социалноикономическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Нено Стоянов Димов;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Мая Пламенова Бангьозова
      Биологически факултет
      Катедра Биохимия

      Научен ръководител: проф. д-р Албена Димитрова Василева Йорданова;
      Научна специалност: 01.06.04 Молекулярна биология
  »  Мая Сенофинова Стоянова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Мая Симеонова Иванова
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: доц. д-р Михаил Иванов Груев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Мая Фадеева Николова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Стефанова Нейкова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Меглена Делчева Лазарова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д.н. Леда Димитрова Минкова Колева;
      Научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
  »  Метин Мустафов Ибриямов
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: проф. д.н. Величко Димитров Руменчев;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Методи Стоянов Николов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Пламен Стоянов Матеев;
      Научна специалност: 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика
  »  Методий Първанов Кирилов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: доц. д-р Владимир Атанасов Атанасов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Миглена Николаева Владова - Стрелковска
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Николов Кафтанджиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Мила Закариа Мълли
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Милко Димитров Петров;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Мила Миланова Бегова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Арабистика и семитология - спец. Арабистика

      Научен ръководител: доц. д-р Симеон Евстатиев Евстатиев;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Мила Николаева Манева
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Иван Илиев Камбуров;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Мила Тониева Драгомирова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Елисавета Гурова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Мила Христова Черганова - Цалова
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.06.10 Социална психология
  »  Милен Златомиров Караманов
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Веселинова Пейчева Форсайт;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Милен Митев Велушев
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: проф. д-р Стефан Христов Петранов; проф. Румен Георгиев
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Милен Митков Чечев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Колев Койчев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Милен Николаев Филипов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д-р Тодор Димитров Петев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Милена Ангелова Димитрова
      Биологически факултет
      Катедра Физиология на растенията

      Научен ръководител: проф. д-р Венета Михова Капчина Тотева;
      Научна специалност: 01.06.16 Физиология на растенията
  »  Милена Ангелова Иванова
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Милена Емилова Велковска
      Факултет по Педагогика
      Катедра Социална работа

      Научен ръководител: проф. д-р Силвия Николаева Николова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Милена Емилова Кирниколова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Лучия Малинова Ангелова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Милена Миленова Митова
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Венета Иванова Грудева;
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Милена Стефанова Стефанова
      Биологически факултет
      Катедра Обща и приложна хидробиология

      Научен ръководител: доц. д-р Галерида Николова Райкова Петрова; доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров
      Научна специалност: 01.06.11 Хидробиология
  »  Милена Стоянова Миланова
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева;
      Научна специалност: 01.04.08 Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
  »  Милица Йорданова Йорданова
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Христова Стефанова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Милица Руменова Асенова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: доц. д-р Анна Николова Бешкова;
      Научна специалност: 05.01.05 Логика
  »  Милка Панчева Тонова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: проф. д.н. Антоанета Мирославова Симова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Милко Красномиров Крачунов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова; доц. д-р Димитър Иванов Василев
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Минчо Николов Минчев
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Мира Здравкова Кънева
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Пламен Иларионов Пантев;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Мирена Христова Тодорова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: доц. Невяна Кръстева;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Мириян Димитров Асенов
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Витан Стефанов Митев;
      Научна специалност: 05.01.05 Логика
  »  Мирослав Иванов Лесев
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: доц. д-р Красимира Борисова Швертнер;
      Научна специалност: 05.02.08 Приложение на изчислителната техника в икономиката
  »  Мирослав Йорданов Бачев
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д-р Владимир Димитров Теохаров;
      Научна специалност: 05.01.16 Онтология
  »  Мирослав Любомиров Славчев
      Биологически факултет
      Катедра Зоология и антропология

      Научен ръководител: доц. д-р Даниело Цолов Пешев;
      Научна специалност: 01.06.02 Зоология
  »  Мирослава Александрова Недялкова
      Химически Факултет
      Катедра Неорганична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Серхио Мадурга;
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Миряна Дечкова Кацарова
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: доц. д-р Андрей Андреев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Миряна Димова Станчева
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Митко Антонов Мильовски
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Милен Георгиев Богданов;
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Митко Славов Митев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Картография и географски информационни системи

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 02.16.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)
  »  Михаела Божидарова Рачева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Предучилищна педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Вероника Светлозарова Вълканова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Михаела Владимирова Кирилова - Белухова
      Биологически факултет
      Катедра Обща и приложна хидробиология

      Научен ръководител: проф. д.н. Яна Илиева Топалова;
      Научна специалност: 01.06.11 Хидробиология
  »  Михаела Енчева Касабова - Хранова
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Анелия Йорданова Мингова;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Михаела Петрова Шанова
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д.н. Цочо Христов Бояджиев;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Михаил Живков Станков
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Николай Симеонов Натов;
      Научна специалност: 05.05.14 Международно частно право
  »  Михаил Ивайлов Симов
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: доц. д.н. Иван Христов Първев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Михаил Петров Герговски
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.06.12 Юридическа психология
  »  Михаил Христов Жекунов
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Русен Димитров Русенов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Младен Иванов Младенов
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Младен Младенов Манев
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: доц. д-р Дора Александрова Калчева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Момчил Стефанов Неков
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Матеев Карасимеонов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Момчил Христов Киряков
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ирина Любенова Зиновиева; доц. д-р Георги Димитров Менгов
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Моника Илкова Вакарелска
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Динов Кьосев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Монтрее Тангтаначаи
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Мохаммед Абдусалам Алтомей
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руски език

      Научен ръководител: проф. д-р Тотка Иванова Монова;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Мукаддес Юсуф Налбант
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ангелов Денков;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Мустафа Гюзел
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Пенка Ангелова Мончева;
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Наалян Хаджи Недим Генджева
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Соня Варадинова Милева Божанова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Надежда Александрова Димитрова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Надежда Георгиева Георгиева
      Биологически факултет
      Катедра Екология и опазване на природната среда

      Научен ръководител: доц. д-р Марияна Иванова Любенова;
      Научна специалност: 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите
  »  Надежда Йорданова Харизанова
      Факултет по Педагогика
      Катедра Социална работа

      Научен ръководител: доц. д-р Лиляна Иванова Попова Стракова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Надежда Свиленова Йорданова
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Гергана Герова;
      Научна специалност: 01.04.08 Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
  »  Надежда Христова Цонева
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Надя Иванова Илиева
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: доц. д-р Елена Бояджиева;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Надя Илиева Политова
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: доц. д-р Славка Стоянова Чолакова; проф. д.н. Николай Денков Денков
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Надя Теодосиева Попова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Социална педагогика и социално дело

      Научен ръководител: проф. д-р Нели Илиева Бояджиева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Наоки Окабе
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Валери Каменов Колев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Насрадин Салих
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Наталия Александрова Петрова
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Наталия Василева Василева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Вася Крумова Делибалтова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Наталия Стойко Тодорова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д-р Йоана Димитрова Янкулова;
      Научна специалност: 05.06.05 Педагогическа и възрастова психология
  »  Начко Братанов Братанов
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Социална педагогика и социално дело

      Научен ръководител: проф. д-р Нели Илиева Бояджиева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Нго Три Хао
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Иванов Стефанов;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Невена Николаева Добрева
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Димов Кабаков;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Невена Олегова Любенова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: проф. д.н. Петранка Димитрова Филева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Невена Руменова Георгиева
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Невена Христова Германова
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Якимова Якимова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Нели Валентинова Веселинова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Социалноикономическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Илиев Бояджиев;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Нели Стоянова Стоева
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Нели Цветанова Стефанова - Богданска
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Гаврилова Ангелова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Нено Димитров Тодоров
      Физически Факултет
      Катедра Физика на кондензираната материя

      Научен ръководител: проф. д.н. Мирослав Вергилов Абрашев;
      Научна специалност: 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
  »  Никифор Йонков Йонков
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Елисавета Гурова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Никола Атанасов Атанасов
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Боян Ивайлов Знеполски;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Никола Атанасов Венков
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: доц. д-р Милена Якимова Якимова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Никола Вълчанов Вълчанов
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Стоянов Иванов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Никола Каменов Богданов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Изчислителни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Камен Спасов;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Никола Корчагин Неделчев
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д-р Константин Георгиев Янакиев;
      Научна специалност: 05.01.11 Философия на науката
  »  Никола Любомиров Вангелов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Христо Николов Кафтанджиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Никола Огнянов Каравасилев
      Физически Факултет
      Катедра Астрономия

      Научен ръководител: доц. д-р Антоанета Антонова;
      Научна специалност: 01.04.01 Астрономия и небесна механика
  »  Николай Александров Николов
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Николай Борисов Йорданов
      Физически Факултет
      Катедра Методика на обучението по физика

      Научен ръководител: доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Николай Боянов Метев
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: проф. д.н. Адриана Емилова Симеонова Дамянова;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Николай Валентинов Колев
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Теодора Радоева Петрова Иванова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Николай Здравков Узунов
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Методиев Кънев;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Николай Иванов Нешков
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Калин Тодоров Янакиев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Николай Илиев Иванов
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Илчев Димитров;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Николай Костов Червенов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Йордан Велинов Йорданов;
      Научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
  »  Николай Найденов Найденов
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д.н. Орлин Николов Борисов;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Николай Нанков Нанков
      Геолого - географски факултет
      Катедра Социалноикономическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Нено Стоянов Димов;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Николай Николаев Велев
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Николай Николаев Зографов
      Физически Факултет
      Катедра Физика на твърдо тяло и микроелектроника

      Научен ръководител: доц. д-р Николай Стоянов Танковски;
      Научна специалност: 01.03.25 Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
  »  Николай Николов Николов
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Снежана Евлогиева Илиева;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Николай Петров Петров
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Любомир Ганчев Тенекеджиев;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Николай Чудомиров Нетов
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Николаос Евангелиос Псалидас
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Цанка Златева Попзлатева;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Николаос Ефстратиос Влахакис
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Недялка Игнатова Видева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Николета Атанасова Печева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Вяра Александрова Ангелова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Николина Георгиева Кутева
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Пламен Иларионов Пантев;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Николина Николаева Нечаева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руски език

      Научен ръководител: доц. д-р Силвия Атанасова Петкова;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Нина Веселинова Кънева
      Химически Факултет
      Катедра Неорганична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Каролина Илиева Папазова; д-р Ася Божинова
      Научна специалност: 01.05.02 Неорганична химия
  »  Нина Златкова Ченкова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: доц. д-р Нина Ванкова Николова;
      Научна специалност: 01.08.09 Климатология
  »  Нина Константиновна Чуфарличева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Български език

      Научен ръководител: проф. д.н. Тодор Любенов Бояджиев;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Нина Миткова Живкова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д.н. Желю Дечев Владимиров;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Нина Миткова Ралева
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: проф. д.н. Величко Димитров Руменчев;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Нина Тихомирова Бахнева
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д.н. Стилиян Йотов Йотов;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Нона Райкова Марик
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Нора Веселинова Симеонова
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Илчев Димитров;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Огнян Алексеев Кулев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова; доц. д-р Димитър Иванов Василев
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Огнян Михайлов Сивилов
      Биологически факултет
      Катедра Зоология и антропология

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Делова Шишиньова;
      Научна специалност: 01.06.14 Ентомология
  »  Огняна Вълкова Вълкова
      Философски Факултет
      -

      Научен ръководител: проф. д-р Красимира Петрова Даскалова;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Оксана Георгиева Дериволкова
      Юридически Факултет
      Катедра Административноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Дончо Гавраилов Хрусанов;
      Научна специалност: 05.05.07 Административно право и административен процес
  »  Олга Валериева Дарманчева
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Кирилов Нушев;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Олга Георгиева Игнатова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. Албена Вуцова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Олга Огнянова Генчева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: доц. д-р Калина Бахнева Бахнева;
      Научна специалност: 05.04.09 Фолклористика
  »  Олимпия Иванова Ведър - Величкова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д.н. Цветан Първанов Давидков;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Оля Стоянова Джакова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. Георги Лозанов Георгиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Павел Николов Петров
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Трифонов Томов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Павел Тодоров Стойнов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д.н. Леда Димитрова Минкова Колева;
      Научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
  »  Павел Тодоров Стойнов
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Стаматова Воденска;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Павлин Генчев Дулев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Красен Стефанов Стефанов;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Павлина Иванова Божкова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Испанистика и португалистика

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Петрова Маринкова Пантева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Панка Каменова Бабукова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Даниела Славчева Златунова;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Пенка Димитрова Ръжанкова
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Димитрова Стойчева Панталеева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Петко Василев Петков
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Методиев Кънев;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Петър Ангелов Стоилов
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Димо Кръстев Пенков;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Петър Бориславов Галев
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Нели Ангелова Огнянова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Петър Борисов Евтимов
      Биологически факултет
      Катедра Биохимия

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Георгиев; проф. д.н. Здравко Иванов Лалчев
      Научна специалност: 01.06.04 Молекулярна биология
  »  Петър Василев Вълков
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. д-р Теодора Стойчева Стоева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Петър Веселинов Петров
      Факултет по Педагогика
      Катедра История на педагогиката и управление на образованието

      Научен ръководител: доц. д-р Радка Иванова Питекова;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Петър Иванов Наков
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: доц. д-р Силвия Стефанова Минева;
      Научна специалност: 05.01.07 Етика
  »  Петър Мирославов Йорданов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Картография и географски информационни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Стелиян Славков Димитров;
      Научна специалност: 02.16.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)
  »  Петър Младенов Данев
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: доц. д.н. Михаил Владимиров Чижов;
      Научна специалност: 01.03.01 Теоретична и математическа физика
  »  Петър Николаев Вълков
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Петър Стефанов Калпакчиев
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Михаил Иванов Груев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Петър Филипов Миладинов
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д.н. Оля Борисова Харизанова;
      Научна специалност: 05.10.02 Информационно-търсещи системи
  »  Петър Христов Кокарчев
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов;
      Научна специалност: 01.03.01 Теоретична и математическа физика
  »  Петър Христов Стоянов
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Савов Чобанов;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Петя Димитрова Йосифова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: проф. д.н. Боян Асенов Биолчев;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Петя Красимирова Ангелкова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Цанка Златева Попзлатева;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Петя Лозанова Андреева - Камерон
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Петя Николаева Йорданова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: проф. д.н. Желю Дечев Владимиров;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Петя Николаева Толева
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Георгиев Димчев;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Петя Светославова Пешева
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Ивайло Стефанов Дичев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Пламен Ангелов Иванов
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Йорданка Бабина;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Пламен Веселинов Василев
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Крум Димитров Крумов;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Пламен Весков Петков
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Петър Атанасов Кралчевски; проф. д.н. Красимир Димитров Данов
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Пламен Владимиров Владимиров
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д.н. Горан Борисов Горанов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Пламен Ивайлов Траянов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Марусия Никифорова Божкова;
      Научна специалност: 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика
  »  Пламен Славов Митков
      Стопански факултет
      Катедра Статистика и иконометрия

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Димитров Менгов;
      Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография
  »  Пламен Цветков Цветков
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Германистика и скандинавистика

      Научен ръководител: доц. д-р Детелина Маринова Георгиева Мец;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Пламена Костова Коева
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д-р Искра Василева Баева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Пламена Николаева Вълчева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Костадинова Георгиева;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Пламена Янкова Янкова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ивелин Веселинов Кулев;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Поли Диянова Радушева
      Физически Факултет
      Катедра Астрономия

      Научен ръководител: доц. д-р Валери Костадинов Голев;
      Научна специалност: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия
  »  Поликсения Цветанова Кисимова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Полина Цвяткова Дочева - Стойчева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Поля Вескова Рачалова
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Иванов Грозев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Поля Станчева Търколева
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ангелов Денков;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Пресиян Пламенов Борисов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Кирилометодиевистика

      Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Минчева;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Раденка Костадинова Митова
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д-р Васил Христов Маринов;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Радея Николаева Гешева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Теория на литературата

      Научен ръководител: проф. д-р Амелия Веселинова Личева;
      Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на литературата
  »  Радка Томова Георгиева-николова
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Васил Драгомиров Симеонов;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Радосвета Йончева Дракева
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Димитрова Стойчева Панталеева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Радослав Любенов Вълков
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Числени методи и алгоритми

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Параскевова Черногорова;
      Научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
  »  Радослав Тошков Райков
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д-р Евгения Иванова Калинова;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Радослав Христов Иванов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: доц. д-р Васил Георгиев Цунижев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Радослава Иванова Бекова
      Биологически факултет
      Катедра Обща и приложна хидробиология

      Научен ръководител: доц. д-р Галерида Николова Райкова Петрова;
      Научна специалност: 01.06.11 Хидробиология
  »  Радослава Каменова Кирилова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Испанистика и португалистика

      Научен ръководител: доц. д-р Петър Иванов Моллов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Радослава Марио Стефанова
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: доц. д-р Антоанета Тотоманова;
      Научна специалност: 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография
  »  Радостина Диянова Петрова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: доц. д-р Калина Бахнева Бахнева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Радостина Юриева Русева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков Русков;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Райна Валентинова Деницова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Българска литература

      Научен ръководител: проф. д.н. Милена Георгиева Кирова;
      Научна специалност: 05.04.09 Фолклористика
  »  Райна Димитрова Манджукова
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Райна Николаева Душкова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Милко Димитров Петров;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Райчо Иванов Ангелов
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: проф. д-р Тотка Иванова Монова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Ралица Валентинова Пиронкова
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Венета Иванова Грудева;
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Ралица Георгиева Ангелова
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Венета Иванова Грудева; проф. д.н. Иван Недков Иванов
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Ралица Кирилова Найденова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Райна Димитрова Гаврилова;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Ралица Любомирова Симеонова
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: доц. д-р Румяна Петрова Коларова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Ралица Николаева Димитрова
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: доц. д-р Станислав Балушев;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Ралица Николаева Събева
      Геолого - географски факултет
      Катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

      Научен ръководител: доц. д-р Василка Георгиева Младенова;
      Научна специалност: 01.07.13 Геология и проучване на полезни изкопаеми
  »  Ралица Цветанова Ковачева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Стефанова Нейкова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Рая Лъчезарова Караджова
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: доц. д-р Атанас Марков Семов;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Рая Стоянова Цветкова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. Георги Лозанов Георгиев;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Ресена Стоянова Шутева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Германистика и скандинавистика

      Научен ръководител: доц. д-р Детелина Маринова Георгиева Мец;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Робин Джонсън
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Наталия Христова Александрова;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Росен Василев Тодоровски
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: доц. д-р Веселина Йорданова Вълканова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Росен Иванов Матев
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Румен Василев Ценов;
      Научна специалност: 01.03.05 Физика на елементарните частици и високите енергии
  »  Росен Иванов Пенчев
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева;
      Научна специалност: 01.04.11 Метеорология
  »  Росен Ивов Гацин
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Росен Милчев Русев
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Василев Христов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Росина Георгиева Кокудева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Българска литература

      Научен ръководител: доц. д-р Паулина Теодорова Стойчева;
      Научна специалност: 05.04.02 Българска литература
  »  Росица Борисова Георгиева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: проф. д-р Емилия Любомирова Василева;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Росица Велкова Шахова
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Благой Никитов Видин;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения
  »  Росица Георгиева Цветанова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Германистика и скандинавистика

      Научен ръководител: проф. д-р Вера Лалева Ганчева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Росица Руменова Маринова Кулелиева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и приложна хидробиология

      Научен ръководител: доц. д-р Галерида Николова Райкова Петрова;
      Научна специалност: 01.06.11 Хидробиология
  »  Росица Стефанова Денкова
      Биологически факултет
      Катедра Биотехнология

      Научен ръководител: доц. д-р Светла Захариева Илиева; проф. д-р Любка Георгиева
      Научна специалност: 02.11.11 Технология на белтъчно активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)
  »  Ростислав Петров Давидов
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: доц. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Румен Александров Витанов
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Димо Кръстев Пенков;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Румен Велинов Денев
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Делова Шишиньова; доц. д-р Йорданка Ангелова Ганева
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Румен Иванов Драганов
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Соня Варадинова Милева Божанова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Румен Христов Ляпчев
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Колев Петков; гл. ас. д-р Петър Пейнов Петров
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Румяна Добрева Станимирова
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Красимир Димитров Данов; доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Румяна Иванова Дамянова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически Изток - спец. Индолог. , Иран. , Армен. филология

      Научен ръководител: проф. д-р Милена Димитрова Братоева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Румяна Йорданова Василева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Цанка Златева Попзлатева;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Румяна Милева Хаджийска
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: доц. д-р Леандър Борисов Литов;
      Научна специалност: 01.03.05 Физика на елементарните частици и високите енергии
  »  Румяна Парашкевова Парашкевова
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Руска и съветска литература

      Научен ръководител: доц. д-р Ангелина Иванова Вачева;
      Научна специалност: 05.04.03 Руска литература
  »  Руслан Тимерфаязович Нургалиев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Марин Рахнев Русев;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Савина Иванова Михайлова
      Юридически Факултет
      Катедра Административноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Сашо Георгиев Пенов;
      Научна специалност: 05.05.12 Финансово право
  »  Самуил Любомиров Иванов
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева;
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Саша Борисова Николова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Сашо Йорданов Василев
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Валери Костов Динев;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Светла Василева Проданова - Ялъмова
      Философски Факултет
      Катедра Обща, експериментална и генетична психология

      Научен ръководител: доц. д-р Емилия Борисова Алексиева;
      Научна специалност: 05.06.01 Обща психология
  »  Светлана Анастасова Велкова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева; доц. д-р Иван Николов Бардов
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Светлана Ивановна Драгнева
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д.н. Любомир Георгиев Огнянов;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Светлана Ивановна Корниенко
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Методика на обучението по български език и литература

      Научен ръководител: проф. д-р Ангел Маринов Петров; доц. д-р Гергана Кирилова Дачева
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Светослав Донов Василев
      Юридически Факултет
      Катедра Наказателноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Евгения Николова Коцева Владимирова;
      Научна специалност: 05.05.19 Криминалистика
  »  Светослав Емилов Аначков
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Петър Атанасов Кралчевски; проф. д.н. Красимир Димитров Данов
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Светослав Стефанов Станчев
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Йорданов Найденов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Светослава Наскова Пейчева - Пенчева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Езици и култури на източна Азия -спец. Кит. , Кор. , Япон.

      Научен ръководител: проф. д-р Светла Тодорова Къртева Данчева;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Селенге Туул
      Факултет по Педагогика
      Катедра Дидактика

      Научен ръководител: доц. д-р Бончо Вълков Господинов;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Сергей Александров Миланов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Олга Георгиева;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Силва Пламенова Димитрова
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: доц. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева Георгиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Силвия Димитрова Понева
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: проф. д.н. Петранка Димитрова Филева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Силвия Димитрова Чакърова
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Галина Георгиева Генчева Кисьовска;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Силвия Йорданова Спасова
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Валентина Методиева Попова;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Силвия Младенова Стоядинова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Лиляна Николова Андреева;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Силвия Сталева Киркова - Цочева
      Химически Факултет
      Катедра Инженерна химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Петър Атанасов Кралчевски;
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Силвия Стефанова Зарева
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д.н. Диляна Василева Ботева Боянова;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Силвия Стоянова Стойкова
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Васил Атанасов;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Симеон Атанасов Петров
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Симеон Валентинов Хинковски
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: Васил Гюзелев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Симеон Петров Луканов
      Биологически факултет
      Катедра Екология и опазване на природната среда

      Научен ръководител: доц. д-р Даниела Маринова Николова;
      Научна специалност: 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите
  »  Симеон Стефанов Стефанов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Маргарет Драганова Димитрова;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Симона Георгиева Генкова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Музика

      Научен ръководител: доц. д-р Жан Любенов Гологанов;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Сия Валентинова Цолова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков Русков;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Славея Христова Чолакова
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Матеев Карасимеонов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Славея Чавдарова Горанова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Испанистика и португалистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Вълчев Кънчев;
      Научна специалност: 05.04.21 Романски езици
  »  Славка Илиева Каракушева
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: проф. д.н. Ивайло Стефанов Дичев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Славяна Пламенова Иванова
      Биологически факултет
      Катедра Биохимия

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Георгиев; проф. д.н. Здравко Иванов Лалчев
      Научна специалност: 01.06.04 Молекулярна биология
  »  Снежана Спасова Антонова - Цвяткова
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически филологии

      Научен ръководител: проф. д-р Мария Костова Илиева;
      Научна специалност: 05.04.22 Класически езици
  »  Снежана Степановна Никифорцева
      Факултет Славянски Филологии
      Втора Катедра по български език

      Научен ръководител: проф. д.н. Михаил Георгиев Виденов;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Снежанка Георгиева Колева
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: доц. д-р Ингрид Симеонова Шикова;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  София Исмаиловна Шигаева
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Иванов Грозев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Ставрос Андреу Ставру
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: проф. д-р Силвия Христова Илиева;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Станимир Петров Кисьов
      Физически Факултет
      Катедра Атомна физика

      Научен ръководител: доц. д-р Венцислав Русанов Янков; гл. ас. д-р Стефан Пешев Лалковски
      Научна специалност: 01.03.04 Ядрена физика
  »  Станислав Красимиров Върбев
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов;
      Научна специалност: 01.03.01 Теоретична и математическа физика
  »  Станислав Стоянов Илиев
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Христо Попов;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Станислав Христов Запрянов
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Борисов Благоев;
      Научна специалност: 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разряд
  »  Станислава Борисова Йорданова
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Колев Петков; доц. д-р Иво Грабчев
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Станислава Димитрова Груева
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д.н. Драгомир Павлов Драганов;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Станислава Евлогиева Тодорова
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Галина Георгиева Генчева Кисьовска; доц. д-р Ваня Куртева
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Станислава Симеонова Кънчева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Български език

      Научен ръководител: доц. д-р Петя Начева Осенова;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Стефан Георгиев Генков
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Стефан Гочев Христов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Изчислителни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Йорданов Биров;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Стефан Димитров Кръстев
      Философски Факултет
      Катедра Социология

      Научен ръководител: проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова;
      Научна специалност: 05.11.01 Социология
  »  Стефан Енев Колев
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д-р Ивайла Любомирова Попова;
      Научна специалност: 05.03.03 Средновековна обща история
  »  Стефан Иванов Узунов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянско езикознание

      Научен ръководител: доц. д-р Валентин Миланов Гешев;
      Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици
  »  Стефан Илиев Стефанов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Колев Койчев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Стефан Колев Колев
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Николов Вайсилов;
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Стефан Недялков Кюркчиев
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Валентина Методиева Попова;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Стефан Петров Георгиев
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: проф. д.н. Асен Енев Пашов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Стефан Стефанов Петров
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Стефан Стефанов Петров
      Геолого - географски факултет
      Катедра Картография и географски информационни системи

      Научен ръководител: проф. д-р Антон Борисов Попов;
      Научна специалност: 02.16.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)
  »  Стефан Стефанов Стефанов
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Валентина Методиева Попова;
      Научна специалност: 05.05.08 Гражданско и семейно право
  »  Стефан Христов Димитров
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: проф. д.н. Цветана Борисова Георгиева;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Стефка Валентинова Янкова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Даниела Славчева Златунова;
      Научна специалност: 01.08.02 Икономическа и социална география
  »  Стилияна Кръстанова Линчева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и приложна хидробиология

      Научен ръководител: проф. д.н. Яна Илиева Топалова;
      Научна специалност: 01.06.11 Хидробиология
  »  Стоил Георгиев Милушев
      Геолого - географски факултет
      Катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Василев Ковачев;
      Научна специалност: 01.07.13 Геология и проучване на полезни изкопаеми
  »  Стоил Димитров Паликаров
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Божидар Борисов Андонов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Стойчо Вълчев Михов
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Стоян Витанов Петров
      Геолого - географски факултет
      Катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

      Научен ръководител: доц. д-р Параскев Петров Петров;
      Научна специалност: 01.07.02 Геохимия
  »  Стоян Иванов Асенов
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.01.16 Онтология
  »  Стоян Красимиров Котов
      Философски Факултет
      Катедра Библиотекознание, научна информация и култ. политика

      Научен ръководител: проф. д.н. Оля Борисова Харизанова;
      Научна специалност: 05.10.02 Информационно-търсещи системи
  »  Стоян Петров Терзиев
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д.н. Диляна Василева Ботева Боянова;
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Стоянка Стойкова Славчева
      Химически Факултет
      Катедра Органична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Иван Колев Петков;
      Научна специалност: 01.05.03 Органична химия
  »  Страхил Валентинов Панайотов
      Исторически факултет
      Катедра Стара история, тракология и средновековна история

      Научен ръководител: доц. д-р Петър Неделчев Делев; гл. ас. д-р Кабалан Мукарзел
      Научна специалност: 05.03.01 Стара история (вкл. праистория)
  »  Тамара Владимирова Петринска
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически филологии

      Научен ръководител: доц. д-р Николай Вълков Гочев;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Таня Василева Йорданова
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д-р Ирина Богданова Караджова; доц. д-р Иванка Григорова Дакова
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Таня Георгиева Каранова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Печат и книгоиздаване

      Научен ръководител: проф. д-р Тотка Иванова Монова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Таня Димитрова Петрова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: проф. д-р Катерина Каролова Караджова;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Таня Николова Мандаджиева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д.н. Искра Витанова Иванова; доц. д-р Илия Николов Илиев
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Таня Пламенова Георгиева
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Неда Златинова Балканска;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Татяна Бойкова Бриклер
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Снежана Евлогиева Илиева;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Татяна Върбанова Пешкова
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: проф. д.н. Румен Василев Ценов; гл. ас. д-р Радомир Славчов
      Научна специалност: 01.05.05 Физикохимия
  »  Татяна Димитрова Иванова
      Богословски факултет
      Катедра Практическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Рашков Кръстанов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Татяна Иванова Попова
      Департамент за езиково обучение
      ДЕО - *

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Стоилова Жерева;
      Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание
  »  Татяна Йорданова Трифонова
      Исторически факултет
      Катедра История на България

      Научен ръководител: доц. д-р Валери Каменов Колев;
      Научна специалност: 05.03.06 История на България (История на българската култура)
  »  Татяна Крум Уланска
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Татяна Ламбева Маркова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика

      Научен ръководител: доц. д-р Тодор Костадинов Попов;
      Научна специалност: 05.02.01 Политическа икономия
  »  Татяна Маринова Иванова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Математическа логика и приложенията и

      Научен ръководител: проф. д.н. Димитър Вакарелов;
      Научна специалност: 01.01.01 Математическа логика
  »  Татяна Павлова Царвуланова
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Таца Атанас Ванчева
      Биологически факултет
      Катедра Обща и промишлена микробиология

      Научен ръководител: проф. д-р Пенка Ангелова Мончева; проф. д.н. Невена Стоянова Богацевска
      Научна специалност: 01.06.12 Микробиология
  »  Теменужка Борисова Зафирова - Малчева
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Информационни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Павел Христов Бойчев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Теменужка Стоянова Златанова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Николов Николов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Теодор Стоянов Атанасов
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Теодора Георгиева Георгиева
      Център за Славяно-Византийски проучвания
      ЦСВП - *

      Научен ръководител: проф. д.н. Аксиния Добрева Джурова;
      Научна специалност: 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства
  »  Теодора Григорова Грошкова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Теодора Маргаритова Пенева
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Александър Николов Николов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Теодора Мариус Теофилова
      Биологически факултет
      Катедра Екология и опазване на природната среда

      Научен ръководител: д-р Емилия Любенова Маркова;
      Научна специалност: 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите
  »  Теодора Николаева Пастърмова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Комуникации и връзки с обществеността

      Научен ръководител: проф. д.н. Милко Димитров Петров;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Теодора Петрова Недялкова
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Теодорина Петрова Милушева
      Факултет по Педагогика
      Катедра Социална работа

      Научен ръководител: доц. д-р Гинка Андонова Механджийска;
      Научна специалност: 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика
  »  Теодоси Георгиев Генински
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Марусия Никифорова Божкова;
      Научна специалност: 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика
  »  Тиха Бончева Георгиева
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: проф. д.н. Панайот Димитров Карагьозов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Тодор Валериев Какачев
      Юридически Факултет
      Катедра Административноправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Дончо Гавраилов Хрусанов;
      Научна специалност: 05.05.07 Административно право и административен процес
  »  Тодор Васков Цонков
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Софтуерни технологии

      Научен ръководител: доц. д-р Иван Колев Койчев;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Тодор Владимиров Кръстев
      Философски Факултет
      Катедра Реторика

      Научен ръководител: проф. д.н. Величко Димитров Руменчев;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Тодор Ганчев Богданов
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: доц. д-р Евгения Цветанова Бенова;
      Научна специалност: 01.03.16 Физика на плазмата и газовия разряд
  »  Тодор Матев Керенски
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Димитров Менгов;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Тодор Пламенов Чолаков
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Изчислителни системи

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Йорданов Биров;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Тодор Сашов Каракиев
      Биологически факултет
      Катедра Екология и опазване на природната среда

      Научен ръководител: доц. д-р Росен Тодоров Цонев;
      Научна специалност: 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите
  »  Тониета Уолтърс
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Трифон Божидаров Войводов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Славянски литератури

      Научен ръководител: доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев;
      Научна специалност: 05.04.09 Фолклористика
  »  Уилям Федирко
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Уонг Джонг Сук
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Езици и култури на източна Азия -спец. Кит. , Кор. , Япон.

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Викторович Федотов;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Усман Сангаре
      Биологически факултет
      Катедра Биотехнология

      Научен ръководител: ;
      Научна специалност: 02.11.11 Технология на белтъчно активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)
  »  Фабио Катифаба
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Стаматова Воденска;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Фалак Усеин Хасан
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Фани Янева Филипова
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

      Научен ръководител: доц. д-р Йордан Велинов Йорданов;
      Научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
  »  Фархан Кадем Шеан
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Диференциални уравнения

      Научен ръководител: проф. д.н. Недю Иванов Попиванов;
      Научна специалност: 01.01.05 Диференциални уравнения
  »  Фахри Бсоул
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Арабистика и семитология - спец. Арабистика

      Научен ръководител: доц. д-р Симеон Евстатиев Евстатиев;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Фиви - Димитра Андреа Стилиану
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Ваня Лукова Матанова Колева;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Фикри Якуб Еллез
      Геолого - географски факултет
      Катедра Регионална и политическа география

      Научен ръководител: доц. д-р Марин Рахнев Русев;
      Научна специалност: 01.08.13 География на страните
  »  Филип Асенов Атанасов
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Живко Господинов Кисьовски;
      Научна специалност: 01.03.13 Радиофизика и физическа електроника
  »  Филип Иванов Стоилов
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Теория на литературата

      Научен ръководител: доц. д-р Ирен Борисова Александрова;
      Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на литературата
  »  Филип Кръстев Шабански
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Соня Варадинова Милева Божанова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Филипа Иванова Каменова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: доц. Павлина Петкова;
      Научна специалност: 05.06.14 Медицинска психология
  »  Харисън Уилям
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мария Иванова Димитрова;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Хилда Тодорова Пешева
      Геолого - географски факултет
      Катедра География на туризма

      Научен ръководител: доц. д-р Галя Рашкова;
      Научна специалност: 01.08.14 География на рекреацията и туризма
  »  Христалла Антони Василиу
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петров Иванов;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Христина Валентинова Маринова
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д.н. Христина Мирчева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Христина Димитрова Грънчарова
      Химически Факултет
      Катедра Приложна органична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Елена Димитрова Василева; доц. д-р Павлета Шестакова
      Научна специалност: 01.05.06 Химия на високомолекулярните съединения
  »  Христина Иванова Стоянова
      Стопански факултет
      Катедра Стопанско управление

      Научен ръководител: доц. Мирослава Христова;
      Научна специалност: 05.02.20 Социално управление
  »  Христина Костова Башева
      Физически Факултет
      Катедра Оптика и спектроскопия

      Научен ръководител: доц. д-р Станислав Балушев;
      Научна специалност: 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
  »  Христина Ромеова Стоядинова - Василева
      Химически Факултет
      Катедра Приложна неорганична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Тони Георгиев Спасов; доц. д-р Диана Нихтянова
      Научна специалност: 01.05.18 Химия на твърдото тяло
  »  Христина Руменова Михайлова
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: проф. д-р Искра Василева Баева;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Христина Стефанова Христова
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Витанов Витанов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Христо Божидаров Попов
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: проф. д.н. Димитър Георгиев Топлийски;
      Научна специалност: 01.08.09 Климатология
  »  Христо Венциславов Атанасов
      Философски Факултет
      Катедра Публична администрация

      Научен ръководител: доц. д-р Албена Георгиева Танева;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Христо Димитров Христозов
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: доц. д.н. Иван Христов Първев;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Христо Евгениев Василев
      Юридически Факултет
      Катедра Гражданскоправни науки

      Научен ръководител: проф. д-р Валентина Методиева Попова;
      Научна специалност: 05.05.09 Граждански процес
  »  Христо Йорданов Кузов
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Татяна Александрова Дронзина;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Христо Николаев Колев
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Мариана Йонова Митева;
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Христо Светленов Тончев
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Николай Витанов Витанов;
      Научна специалност: 01.03.19 Физика на атомите и молекулите
  »  Христо Стефков Енев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: проф. д-р Владимир Тодоров Димитров;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Христо Стоянов Христов
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Обучение по математика и информатика

      Научен ръководител: проф. д-р Кирил Георгиев Банков;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Христо Тихомиров Кюркчиев
      Факултет по Математика и Информатика
      Катедра Компютърна информатика

      Научен ръководител: доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова;
      Научна специалност: 01.01.12 Информатика
  »  Христо Цветолюбов Нушев
      Исторически факултет
      Катедра Архивистика и помощно-исторически дисциплини

      Научен ръководител: доц. д-р Тодор Александров Попнеделев;
      Научна специалност: 05.03.21 Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание)
  »  Цвета Максимова Караджова
      Стопански факултет
      Катедра Икономика и управление по отрасли

      Научен ръководител: доц. д-р Соня Варадинова Милева Божанова;
      Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
  »  Цвета Николова Динкова
      Философски Факултет
      Катедра Европеистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Димитров Димитров;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Цвета Пламенова Петрова
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Изобразително изкуство

      Научен ръководител: проф. Буян Йорданов Филчев;
      Научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки)
  »  Цвета Христова Луизова - Хорева
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Англицистика и американистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Майя Стефанова Пенчева;
      Научна специалност: 05.04.20 Германски езици
  »  Цветан Иванов Вецов
      Физически Факултет
      Катедра Теоретична физика

      Научен ръководител: проф. д.н. Радослав Христов Рашков;
      Научна специалност: 01.03.01 Теоретична и математическа физика
  »  Цветан Красимиров Захариев
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: доц. д-р Анела Николова Иванова;
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Цветан Симеонов Симеонов
      Физически Факултет
      Катедра Метеорология и геофизика

      Научен ръководител: доц. д-р Гергана Герова;
      Научна специалност: 01.04.08 Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
  »  Цветан Стефанов Василев
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически филологии

      Научен ръководител: проф. д.н. Мирена Христова Славова;
      Научна специалност: 05.04.22 Класически езици
  »  Цветелина Вихренова Горинова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Геология и палеонтология

      Научен ръководител: доц. д-р Невен Александров Георгиев;
      Научна специалност: 01.07.08 Геотектоника
  »  Цветелина Димитрова Стойкова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р венцислав димов димов;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Цветелина Иванова Калъчева
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Тодоров Андонов;
      Научна специалност: 05.01.16 Онтология
  »  Цветелина Найденова Ценова - Костадинова
      Геолого - географски факултет
      Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

      Научен ръководител: проф. д-р Нели Стефанова Христова;
      Научна специалност: 01.08.06 Хидрология на сушата и водните ресурси
  »  Цветелина Ненкова Йорданова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра История и теория на журналистиката

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Стефанова Нейкова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Цветелина Стефанова Харалампиева
      Исторически факултет
      Катедра Нова и съвременна история

      Научен ръководител: доц. д-р Дарина Григорова Григорова;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Цветомил Пламенов Войславов
      Химически Факултет
      Катедра Аналитична химия

      Научен ръководител: проф. д.н. Васил Драгомиров Симеонов; проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски
      Научна специалност: 01.05.04 Аналитична химия
  »  Цветомира Илиянова Влаховска
      Исторически факултет
      Катедра Археология

      Научен ръководител: доц. д-р Мария Рехо;
      Научна специалност: 05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика)
  »  Цветослав Детелинов Ковачев
      Богословски факултет
      Катедра Библеистика

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Атанасов Попов;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Чавдар Василев Парушев
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Теория на литературата

      Научен ръководител: проф. д-р Амелия Веселинова Личева;
      Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на литературата
  »  Шахин Адем Сюлейман
      Химически Факултет
      Катедра Неорганична химия

      Научен ръководител: доц. д-р Димитър Ценов Димитров; д-р Ася Божинова
      Научна специалност: 01.05.02 Неорганична химия
  »  Ю Джънг Че
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Кирилометодиевистика

      Научен ръководител: доц. д-р Маргарет Драганова Димитрова;
      Научна специалност: 05.04.17 Български език
  »  Юлиан Ангелов Анадолийски
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Класически Изток - спец. Индолог. , Иран. , Армен. филология

      Научен ръководител: доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Юлия Андреевна Шаповалова
      Факултет по Журналистика и масова комуникация
      Катедра Радио и телевизия

      Научен ръководител: доц. д-р Лилия Райчева Тодорова Коларова;
      Научна специалност: 05.04.10 Журналистика
  »  Юлияна Петрова Цветкова
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: доц. д.н. Анета Георгиева Карагеоргиева;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Юнуз Мюмюнали Юнуз
      Философски Факултет
      Катедра по философия

      Научен ръководител: проф. д.н. Александър Тодоров Андонов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Явор Боянов Саръев
      Исторически факултет
      Катедра История на Византия и балканските народи

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Димитров Даскалов;
      Научна специалност: 05.03.04 Нова и най-нова обща история
  »  Явор Йосифов Каменов
      Физически Факултет
      Катедра Радиофизика и електроника

      Научен ръководител: доц. д-р Нина Жечкова Джерманова;
      Научна специалност: 02.20.01 Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
  »  Явор Лилов Дудев
      Факултет по Начална и предучилищна педагогика
      Катедра Специална педагогика

      Научен ръководител: доц. д.н. Цветанка Луканова Ценова;
      Научна специалност: 05.07.04 Специална педагогика
  »  Явор Петков Петков
      Факултет по Класически и нови филологии
      Катедра Романистика

      Научен ръководител: доц. д-р Рени Рачева Йотова;
      Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
  »  Якуб Юсеф Абдел Латиф Ел Атики
      Философски Факултет
      Катедра Политология

      Научен ръководител: проф. д.н. Георги Матеев Карасимеонов;
      Научна специалност: 05.11.02 Политология
  »  Яна Иванова Панкова
      Философски Факултет
      Катедра Логика, етика и естетика

      Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов;
      Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
  »  Яна Йосифова Мороз
      Факултет Славянски Филологии
      Катедра Българска литература

      Научен ръководител: проф. д.н. Милена Георгиева Кирова;
      Научна специалност: 05.04.09 Фолклористика
  »  Яна Минкова Чакърова
      Философски Факултет
      Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

      Научен ръководител: проф. д.н. Снежана Евлогиева Илиева;
      Научна специалност: 05.06.21 Психология на дейността
  »  Яна Михайлова Тодорова
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Александров Вълчев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Яна Николаева Цонева
      Химически Факултет
      Катедра Физикохимия

      Научен ръководител: проф. д-р Аля Витали Таджер; проф. д-р Цонка Минева
      Научна специалност: 01.05.01 Теоретична химия
  »  Яна Петрова Стоилова
      Богословски факултет
      Катедра Историческо и систематическо богословие

      Научен ръководител: доц. д-р Клара Асенова Стаматова;
      Научна специалност: 05.01.17 Теология
  »  Яна Петровна Кичук
      Философски Факултет
      Катедра История и теория на културата

      Научен ръководител: доц. д-р Георги Александров Вълчев;
      Научна специалност: 05.08.33 Теория и история на културата
  »  Яна Стефанова Берова
      Исторически факултет
      Катедра Етнология

      Научен ръководител: доц. д-р Таня Стефанова Бонева;
      Научна специалност: 05.03.14 Етнография
  »  Яна Цветанова Митева
      Философски Факултет
      Катедра История на философията

      Научен ръководител: проф. д.н. Стилиян Йотов Йотов;
      Научна специалност: 05.01.01 История на философията
  »  Янко Василев Йорданов
      Юридически Факултет
      Катедра Международно право и международни отношения

      Научен ръководител: проф. д-р Пламен Иларионов Пантев;
      Научна специалност: 05.05.15 Международно право и международни отношения


Брой записи: 1049
   , Информационна система "ДОКТОРАНТ"