Начало / Новини / Календар / Първата кандидатстудентска сесия на СУ за учебната 2013/2014 г. продължава с изпити по Математика I, Физика и Философия и социални науки

Ректорат

 

На 24 март 2013 г. ще се проведат изпитите по Математика I, Физика и Философия и социални науки, част от първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Математика I

Физика

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

 

Изпитът по Математика - първо равнище в СУ "Св. Климент Охридски" е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решения. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

 

Конкурсният изпит по Физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.
Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.

При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

Тестовете от миналата година, заедно с отговорите могат да се намерят на адрес: http://www.phys.uni-sofia.bg. На същият адрес един ден след изпита могат да се намерят правилните отговори на теста и задачата.

 

Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки се основава на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири астрономически часа. По време на изпита е допустимо използването на пособие с откъси от текстове на посочените тук автори и примерни тестове – с чисти полета и без подчертаване на литература.

Първа част: Писмена работа (есе) по избор на една от две възможности: есе по зададен философски фрагмент или есе по зададен проблем.

Втора част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи (получават се след третия час на изпита).