Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Students / Training procedures and deadlines

   

график на семестъра
Определя се ежегодно със заповед на Ректора за двете форми на обучение – редовна и задочна, за двете квалификационни степени – бакалавър и магистър. За него може да се информирате в сайта на ФЖМК и от информационните табла пред специалностите и отдел “Студенти”.

разпис на учебните занятия
Програмата за учебните занятия – лекционни курсове и семинарни занятия, се изготвят от Учебен отдел по курсове, дни, часове, преподаватели, аудитории. Графикът се подготвя до три дни преди началото на семестър и се излага на информационните табла във Факултета. Важно е да знаете, че всички промени в разписа на лекции се нанасят на информационните табла, така че дори да сте се запознали с него, следете за промени в тях.

график на изпитната сесия
Изготвя се от секретарите на катедрите и се обявява на информационните табла пред факултетните канцеларии.

Избор на свободно избираеми и факултативни дисциплини
Преди да изберете свободно избираеми и факултативни курсове, е необходимо:
• Да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободно избираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това може да получите от учебните планове за двете степени на обучение. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към секретарите на катедрите;
• Да разберете от информационните табла за предлаганите дисциплини и техните лектори. Всяка конкретна специалност поставя срокове за начало и край на избора на свободно избираеми дисциплини;
• Стриктно да спазвате посочените срокове за записване.
За зимния семестър на нова учебна година изборът става в края на летния семестър.
Можете да изберете свободно избираеми дисциплини и от предлаганите от други факултети, ако хорариумът и общият брой кредити е равен с този на дисциплина със същия статут в учебния план на вашата специалност.
Предоставя ви се възможността да се откажете от избрана вече дисциплина. Отказът ви обаче не бива да е по-късно от две седмици след стартирането на самия курс.

Дипломиране – условия, процедури, срокове
За сесиите по защита на дипломни работи можете да се информирате от учебния план на конкретната специалност (за бакалавърска степен) или конкретната програма (за магистърска степен).

За да бъдете включени в протокола на определена сесия по защита на дипломни работи е необходимо да подадете молба, адресирана до ръководителя на катедра в началото на последния семестър от обучението си.
Молбата се депозира при секретаря на катедрата, който ви информира за датата на катедреното заседание, на което ще се разгледат студентските молби. Срок за подаване на молби за сесията през юли 2010 г. - 26 февруари 2010 г.

От секретаря на катедрата се информирате дали молбата ви за разработване на дипломна работа с избраното от вас заглавие и научен ръководител е одобрена;
При положителен отговор от страна на катедрата можете да започнете разработването на дипломна работа.

Сесия за защита на дипломни работи - 21, 22, 23 юли 2010 г.
Срок за предаване на дипломни работи - 1 юли 2010 г.

Дипломните работи се предават:

За катедра "Печат и книгоиздаване" и катедра "Комуникация и връзки с обществеността" в каб. 76 от 13 до 16.30 ч., спец. Миглена Владова.

За катедра "История и теория на журналистиката" и катедра "Радио и телевизия" в каб. 9 от 9.30 до 11.30 ч., спец. Венета Варадинова.

Допускат се до защита на дипломна работа само положили всички изпити и завършили семестриално бакалаври и магистри. След края на редовната изпитна сесия на 9 юли Учебен отдел извършва служебна проверка за допускане до защита на предалите дипломни работи.

Изготвяне на диплома – срокове и процедура
За да ви изготвят диплома трябва да предадете в отдел “Студенти” паспортна снимка и бележка от посещаваните библиотеки на катедрите поне три месеца преди срока на получаване.