Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Students / Participation in Research projects

   

Реализирането на научни постижения във Факултета по журналистика и масова комуникация е свързано с действията както на преподавателите във Факултета, така и на докторантите и студентите. Основната насока на научните постижения е съобразена с подобряване на учебния процес и със създаване на произведения, които имат значима научна и художествена стойност в областта на журналистиката и теорията на комуникацията.
Студенти, специализанти и докторанти взимат участие в изпълнението на различни видове проекти. Студенти и докторанти участват в разработването на методики на медийни изследвания, в регистрация на медийно съдържание, в аналитични доклади.
Преподаватели от професионалното направление са създали чрез членството и сътрудничеството си с неправителствени организации условия за реално използване на студентските знания в приложно изследователско поле. В проекти на Съюза на българските журналисти, на СЖБ “Подкрепа”, на Центъра за независима журналистика, на БДВО са участвали десетки студенти и докторанти. В публикациите по проектите те винаги са представяни като пълноправни членове на екипа, изготвил изследването (в този смисъл – периодично издание “Медийна обсерватория”, сборник “Конфликт на интереси в медиите и журналистиката” и др.)
Съвместно с посолството на Република Австрия в България през 2005 г. ФЖМК организира конкурс за студентско есе на тема „Традиция с бъдеще: Австрия и България в Обединена Европа”. Паралелно с този конкурс двама студенти разработват анализи за отзвука от възстановяването на държавността на Австрия 1945 г. и от приемането на държавния договор през 1955 г.
Съвместно с Би Би Си Лондон катедрата “Радио и телевизия” организира всяка година национален конкурс за есе на името на Петър Увалиев. Преподаватели от ФЖМК участват във формулирането на темите и в оценката на творбите, а студенти от ФЖМК се включват в състезанието, при това – много успешно.
Студентите от специализацията по печат участват в списването на учебния онлайн вестник “Медиа плюс”. В него се засягат актуални социално-политически, културни, спортни и теми, в т. ч. и със средствата на хумора и сатирата.
Особено място в научните (художествено-творчески) постижения на ФЖМК и специалност “Журналистика” заема университетското радио “Алма Матер”. С програмата си, която се изготвя както от студентите на Факултета по журналистика и масова комуникация, така и от студенти от всички специалности на Софийския университет и на други висши учебни заведения, то е насочено не само към студентската, но и към цялата младежката аудитория на София. Показател за творческите постижения на радиото е получената през 2003 г. награда за предаването “Книги завинаги” на медийния фестивал “Осма муза”, провеждан в рамките на “Салон на изкуствата” на НДК. При честването на 50 години университетско образование по журналистика радиоводещият Ясен Вакашински проведе 50-часов радио маратон. Сред постиженията на студентите по радиожурналистика е създаването на значими и сложни медийни форми като радиотеатъра. Изготвената радио театрална продукция по собствени текстове на студентите или адаптирани известни пиеси се излъчва по университетското радио “Алма Матер”.
Активни в своите постижения са и студентите по телевизионна журналистика, чийто дипломни филми редовно се излъчват в програмата на ефирната телевизия “7 дни”. През 2003 г. студенти по телевизионна журналистика участваха в медиен семинар в Сърбия и Черна гора, където имат възможност да реализират поредица от репортажи за една от местните телевизии и да поставят началото на обмен между телевизията и Факултета по журналистика и масова комуникация.
Съвместно с представителството на ПРООН в България студентите от специалността „Връзки с обществеността” осъществиха през 2003 г. проект, свързан с популяризирането на Целите на хилядолетието за развитие. Те подготвиха и издадоха брой на бюлетина на ПРООН „Посоки”. Две студентки получиха награди на ПРООН за най-успешно участие в конкурс на тема „Екология”.
През 2003 г. студентите от специалността „Връзки с обществеността” реализираха първия българо-американски студентски проект в чест на 100-годишнината от рождението на бащата на компютъра Джон Атанасов. В резултат на този проект беше подготвен за печат сборникът „Джон Атанасов и новата цивилизация. Компютърът и комуникацията” - с участието на български и американски студенти и преподаватели от университетите, в които е учил и преподавал Джон Атанасов. Първият българо-американски студентски сборник е под печат в Университетското издателство.
Студентите от специалността „Връзки с обществеността” се включиха активно в реализирането на проекта „Гео Милев и българският модернизъм”. Те посетиха едноименната изложба в Софийската градска галерия, лекторията към нея и написаха есета на тема „Гео Милев и българският модернизъм (впечатление и размисли)”, които предстои да бъдат представени на редакционната колегия на едноименния сборник с ръководител Леда Милева.
Секцията на Международната асоциация по връзки с обществеността, ИПРА, предостави на студентите по връзки с обществеността от ФЖМК като дарение документацията на златните награди на ИПРА за 2004 г., с цел подпомагане на качественото обучение на бъдещите ПР специалисти. ИПРА България обяви и конкурс за студентски проекти за студентите от СУ и НБУ. Наградените са трима студенти от втори курс и колектив от четирима студенти от първи курс, с което са отличени четири от представените от студенти на ФЖМК седем проекта. ИПРА България ще подпомогне реализирането на част от наградените проекти и ще осигури едногодишно членство на наградените автори в ИПРА.
В специалността „Книгоиздаване” връзката между научноизследователската дейност и учебния процес се подпомага и от Творческото студио по печат и книгоиздаване, където студентите имат възможност пряко да участват в създаването на книгата като редактори, технически редактори, оформители и пр.
Осигуреният в учебното студио достъп до Интернет дава още една възможност на обучаващите се по специалността „Книгоиздаване” да придобиват актуална научна информация, свързана със световните явления, процеси и тенденции в книгоиздаването и печатните медии.
Важна част от научноизследователската работа на студентите са дипломните работи – бакалавърски и магистърски тези. Голяма част от тези разработки са с несъмнени научни достойнства. Приносите се разполагат в полетата на медиакритиката, медийното проектиране, характеризиране на социални процеси чрез анализ на медийно поведение. Редица дипломни работи представляват и сериозни заявки в теорията на журналистиката и медиите.
Българското дружество за връзки с обществеността провежда ежегоден конкурс „Приз на годината”, в който има специална награда „ПР студент на годината”. През 2002 г. тази награда получи студентката Надя Иванова (научен ръководител доц. д-р Минка Златева) за своята дипломна работа, посветена на ПР и интегрираните маркетингови комуникации в българската фармация. През 2004 г. Тази награда за магистърска дипломна работа получи Драгомир Цанев с научен ръководител д-р Вяра Ганчева, посветена на темата „ПР на мениджмънт на знанието”.
Студентите участват в организирането на фотографски изложби, на които представят собствената си продукция или творби на известни български фотографи, както и изготвянето на учебни вестници. Студентите от специалността „Връзки с обществеността” документираха във фотографии ремонта на сградата на ФЖМК и представиха през есента на 2004 г. своята фотоизложба във фоайето на факултета, която намери широк отглас в медиите.
В рамките на майските дни през 2005 г. Студентският съвет на ФЖМК осъществи проект „Дни на свободното слово” . Дни на Факултета по журналистика и масова комуникация” – по повод 3 май, деня на свободното слово и патронния празник на ФЖМК. В рамките на една седмица бяха организирани срещи за всички студенти от СУ с известни журналисти и семинар за творчеството в рекламата. Във фоайето на факултета бе открита изложба с продукти на студентите от обучението им по реклама.
Ръководството на Факултета по журналистика и масова комуникация се стреми да стимулира интересите на студентите към изследователска дейност. За тази цел се използват стипендии, конкурси за есета и за аудио-визуални продукти. Стипендии се отпускат от медийни и други организации. Факултетът не само подбира стипендиантите при съответни условия, но и обсъжда с организацията, която отпуска стипендията, възможностите за конкретно практическо обучение. Подобна дейност развиват катедрата “Печат и книгоиздаване” – във връзка със стипендията на името на известния български публицист Стефан Танев, катедрата “Радио и телевизия” – със стипендиите на БНТ (на името на д-р Младен Младенов), с РРС Шумен, с Дарик радио. Чрез катедрата “Радио и телевизия” ФЖМК осъществява съвместна учебно-методическа дейност и с АБРО, организацията на частните български радиостанции – във връзка с летните стажове на студентите, които биват насочвани към радиостанции с потребности от стажантска помощ и с определени изисквания към стажантите.
Учебната практика на студентите по печат и агенционна журналистика на специалността „Журналистика” и на специалността “Книгоиздаване” се осъществява в авторитетни редакции, агенции, издателства на периодика и книгоиздателства. За тази цел се поддържат и договорни отношения с най-големите издателства и редакции у нас, с Университетското издателство “Свети Климент Охридски”, с Издателска къща “Сиела” и Издателска къща “Анубис”, издателство „Балкани”.
По време на своята практика студентите имат възможност да извършват не само практически дейности, ориентирани към професионалната им подготовка, но и научноизследователска дейност, свързана с мениджмънта, маркетинга, рекламата и комуникационните теории и практики в сферата на книгоиздаването и книгоразпространението. Неслучайно значителна част от завършилите специалността “Книгоиздаване” вече са на постоянна работа в някои от издателствата, където са провеждали своята учебна практика и чиято дейност са проучвали.
Стипендии за изследователска работа на студенти отпускат национални или чужди институции. Катедра “История и теория на журналистиката” има четирима стипендианти за кратки срокове във връзка с изпълнение на конкретни изследователски задачи по повод юбилейни чествания на ООН и на Република Австрия.
Редовно организираните научни конференции включват докторантски семинар и студентски ателиета. През 2004 г. в Международната научна конференция „Комуникация, спорт и култура: медии, ПР и реклама”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, взеха участие 6 студенти бакалаври с научни съобщения и 12 студенти-магистри с мултимедийни презентации, посветени на Олимпийските игри в Атина 2004. В конференцията през май 2005 г. на тема „Публична комуникация и глобализация: обучение в ценностите на демокрацията” взеха участие 4 студентки с научни съобщения и 14 магистри с мултимедийни презентации, посветени на Европейската година за демократично гражданство чрез образование.
През април 2004 г. бе организирана научна конференция със Съюза на българските журналисти на тема „Професионализъм и традиции”. През октомври 2004 екип от катедра „История и теория на журналистиката” по проект към фонд „Научни изследвания” на СУ организира националната научна конференция „160 години българска журналистика”, в която сред трийсетте изследователи на българските медии бяха и трима докторанти от Факултета по журналистика.
Увеличаващата се студентска мобилност се подкрепя и следи от страна на преподавателския състав на Факултета. След завръщането на студенти, били стипендианти по европейската програма “Сократ / Еразъм”, всички студенти представят отчети за пребиваването си и академични справки за прослушаните от тях лекции и положените там изпити. Те се отчитат също пред международния отдел на СУ. Всички стипендианти на програмата от Факултета се справят отлично с усвояването на учебния материал и имат много добри успехи при положените изпити. Те споделят опита си със свои колеги и преподавателите, координатори по програмата. Студентите пишат кратък отчет за своето обучение.