Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Scientific Research and International Relations / Scientific Conferences

   

Голямо значение за включване на преподавателите от ФЖМК в изпълнението на изследователските задачи имат редовно провежданите национални и международни научни конференции, семинари, научни срещи и открити лекции.
Във връзка с 30-годишнината от създаването на ФЖМК през 2004 г. екип от катедра “История и теория на журналистиката” организира национална научна конференция “160 години българска журналистика” по проект на фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”. В двудневната конференцията участваха с доклади 30 изследователи от ФЖМК, от Историческия факултет на Софийския университет от Нов български университет, Варненски свободен университет, докторанти, журналисти. По проекта бе издаден сборник “Българска журналистика. Минало-настояще-перспективи”, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С., 2006.
През април 2004 г. бе организирана научна конференция съвместно със Съюза на българските журналисти “Професионализъм и традиции”.
ФЖМК провежда периодично научни конференции с гостуващи експерти от чуждестранни университети и журналисти от медиите със съдействието на фондове като “Фридрих Еберт”, “Конрад Аденауер”. Сред последните подобни прояви бе съвместната конференция с фондация “К. Аденауер” “Журналистиката: свобода и отговорност” през 2002 г., с отпечатан сборник, съдържащ докладите и дискусията от конференцията.
Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” провежда от 1997 г. ежегодни международни конференции на актуални теми.

За периода 2000-2005 г.
2000 – Балканска международна конференция на тема “Свобода на изказа, медийно законодателство и медийно образование за култура на мира и етническа толерантност” (спонсорирана от ЮНЕСКО);
2001 - “Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация”;
2002 - “Медии и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката”;
2003 – „Европейска интеграция и социална промяна: проблеми на интеркултурната комуникация “;
2004 - “Комуникация, спорт и култура: медии, пъблик рилейшънс и реклама”;
2005 - “Публична комуникация и глобализация: обучение в ценностите на демокрацията“.

Досега в тези конференции са участвали стотици български преподаватели, докторанти и студенти от седем български университета: Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Техническия университет в София, Нов български университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, от институти на Българската академия на науките, Научния център за българска национална стратегия, много журналисти и ПР специалисти.
Гости на конференциите са били чуждестранни учени и докторанти, журналисти и ПР специалисти от други 18 европейски страни: Австрия, Албания, Германия, Гърция, Естония, Литва, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словения, Сърбия и Черна гора, Финландия, Чехия, САЩ, Великобритания, Ирландия, Португалия и Хърватия. Между тях има водещи европейски учени в областта на публичната комуникация като проф. д-р Михаел Кунчик, проф. д-р Роланд Буркарт, проф. д-р Барбара Бернс, проф. дфн Манфред Рюл, проф. д-р Гюнтер Бентеле, проф. д-р Бернд Шорб, проф. д-р Яко Лехтонен, проф. д-р Миролюб Радойкович, проф. д-р Бранимир Стойкович и др.

Най-младата специалност в професионалното направление “Книгоиздаване” се изявява с разнообразни форуми за представяне на научните резултати на преподаватели и докторанти. С активното участие на студенти и докторанти катедра “Печат и книгоиздаване” организира и проведе през месец март 2002 г. кръгла маса на тема “За ползата и вредата от издаването на нацистка литература”. В дискусията, която придоби широк медиен и обществен отзвук, със свои доклади и изказвания взеха участие не само преподаватели, научни специалисти, представители на неправителствени организации, издатели, но и докторанти и студенти от специалността “Книгоиздаване”.
През ноември 2004 г. по инициатива на катедра “Печат и книгоиздаване” бе проведен национален семинар на тема “Бизнессреда в книгоиздаването и книготърговията”. Целта на семинара беше да открие дискусия за практическите проблеми на книгоиздаването, в която да участват както университетски преподаватели и научни специалисти, така също утвърдени издатели, представители на неправителствени организации и браншови сдружения, държавни служители. С доклади участваха преподаватели, докторанти, колеги от сродни институти в страната, представители на професионални сдружения и на Фонда за книгата.
През април 2005 г. се проведе кръгла маса “Книга и общество” по повод Световния ден на книгата и авторското право. Съинициатор бе катедрата “Печат и книгоиздаване”. Участваха проф. Боряна Христова, проф. Ани Гергова, доц. Георги Лозанов, доц. Алберт Бенбасат, доц. Милена Цветкова, зам.-мин. на културата и туризма Анда Палиева, Игор Чипев, докторант Доротея Монова и др.