Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Scientific Research and International Relations / Projects by Scientific Research Fund

   

Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Кл. Охридски” е един от важните източници за финансиране на малки изследователски проекти и научни събития. Катедрите като основни научни звена обсъждат и приемат заявените от преподавателите и преподавателските колективи теми. През последните пет години преподавателски колективи са реализирали три т.нар. “големи” и пет “малки” изследвания по ФНИ на СУ.
По два от големите проекти са реализирани две международни и една национална научни конференции.
В рамките на първия проект е проведена Петата международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” с участието на над 120 преподаватели, докторанти, студенти, журналисти и специалисти по връзки с обществеността от България и осем други европейски страни. Тя бе посветена на 50-годишнината на академичното журналистическо образование в България. Сборникът с материали от конференцията „Медии и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката” бе публикуван на български и английски език ( Media and Public Relations : Issues of Education and Practice ” – с подкрепата на Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа, офис София). Докторантските доклади от конференцията бяха отпечатани в отделен сборник под заглавие „Комуникация в кризисни ситуации с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”. Това е първият докторантски сборник в областта на публичната комуникация в нашата страна.
През 2004 г. екип в състав доц. д-р Здравка Константинова /ръководител/, проф. дфн Милко Петров и гл.ас. д-р Мария Дееничина спечели проект “160 години българска журналистика” към Фонд “Научни изследвания”. В рамките на проекта екипът организира научна конференция и подготви сборник “Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи”, който бе отпечатан в две издания : през 2005 г. от издателство “Авангард Прима” и през 2006 г. от Университетско издателство “Св. Климент Охриски”. В сборника намериха място научни студии, статии, съобщения на 30 преподаватели и докторанти от ФЖМК, Историческия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, от Нов български университет, от Варненския свободен университет.
Научно-изследователски проект към Фонд “Научни изследвания”, посветен на “Политическата визуална сатира”, разработва през 2006/7 г. доц. д-р Здравка Константинова.
През май 2005 г. в рамките на третия голям проект катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” проведе Осмата международна научна конференция на тема „Публична комуникация и глобализация: обучение в ценностите на демокрацията”.
Проектът се базира на очакваните резултати от едноименната Осма международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ и Българското дружество за връзки с обществеността (София, 20 и 21 май 2005 г.). Конференцията е посветена на 10-годишнината от създаването на катедрата (1995), на 10-годишнината от началото на висшето образование по връзки с обществеността във ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски” (1994-1995) и на Европейската година за демократично гражданство чрез образование, обявена от Съвета на Европа (2005). В приложение към проекта е дадена програмата на конференцията.
По време на форума за първи път в българската комуникационна наука се интерпретират актуалните проблеми на глобализацията и демокрацията в светлината на отговорността на публичната комуникация за развитие на образованието за демократично гражданство - един от приоритетите на образователната ни политика.
Сборникът с доклади и научни съобщения от този научен форум ще включва текстове както с теоретичен, така и с практико-приложен характер в сферата на връзките с обществеността и журналистиката. Той ще съдейства за обмена на знания и опит между преподаватели, докторанти, студенти и специалисти от 3 български университета (СУ, НБУ и ТУ-София), 3 научни института на БАН (по социология, философия и наукознание), на журналисти и ПР специалисти, както и на учени и докторанти от 9 други европейски страни: Австрия, Албания, Германия, Гърция, Ирландия, Португалия, Русия, Хърватия и Финландия. Част от гостите са участници в програмите на ФЖМК на СУ за двустранно сътрудничество (с Университета “Аристотел” в Солун, с Московския градски педагогически университет - филиал в Самара), както и на сътрудничеството ни в рамките на европейската програма СОКРАТ/ЕРАЗЪМ (Виенски университет, Университет в Юваскюла - Финландия, Технически университет – Лисабон).
Научният колектив, ангажиран с реализирането на проекта включва 1 професор, 1 доцент, 1 главен асистент и 3 докторанти. Представените преподаватели са работили в екип като съставители и научни редактори на сборника “Европейска интеграция и интеркултурна комуникация”, ФЖМК на СУ, 2004 г., 444стр., ISBN 954-8194-65-1.
В проекта взеха участие над 140 преподаватели, студенти, докторанти, журналисти и специалисти по връзки с обществеността, като и гости от 10 европейски страни. Особено активно беше участието на студентите, които представиха 4 научни съобщения и 12 мултимедийни презентации за Европейската година за демократично гражданство чрез образование.
Информационният продукт, който ще резултира от проекта – едноименният сборник – ще бъде използван в учебния процес от студентите и докторантите по публична комуникация в СУ и всички български висши училища, разработили учебни програми в тази област. Сборникът ще бъде използван също така от изследователите и практиците в плана на важни бъдещи разработки с теоретичен и практико-приложен характер. Чрез разпространението на сборника в европейските страни - партньори на ФЖМК на СУ и сред участниците в световната мрежа ОРБИКОМ на катедри на ЮНЕСКО по комуникация и връзки с обществеността в 76 страни на света сборникът ще стане част от международния научен обмен и ще бъде доказателство за високото научно ниво на развитие на българската комуникационна наука.
През 2001 г. приключи изпълнението на проекта на катедра “Радио и телевизия” “Алтернативна телевизия в България”, с подкрепата на фонд “Научни изследвания” на СУ. Този проект завърши с отпечатването на книга “Алтернативната телевизия в България”, в която 27 от авторите са студенти и докторанти по журналистика.
В периода 2001-2003 г. доц. дсн Снежана Попова и докторантката Ивелина Ватова работиха в сътрудничество със скандинавска изследователска група и осъществиха наблюдение на поведението на български медии по време на терористичните атаки в САЩ. То бе публикувано под заглавие “Българската преса и “Новата война”, (заедно с подобни изследвания от други европейски страни), в сборника “ U . S . and the Others . Global Media Images on “The War on Terror”. Eds. Stig A. Nohrstedt & Rune Ottosen. NORDICOM . G o teborg University . Sweden , 2004, p . 157-177.
Гл. асистент д-р Диана Петкова, съвместно с проф. д-р Яко Лехтонен от Университета в Юваскюла, Финландия, реализираха проект на тема „Културни стереотипи на българи и финландци в процеса на европейската интеграция”. Предстои публикация на д-р Диана Петкова на статията „Културни идентичности в нов прочит – аспекти на българо-финландската интеркултурна комуникация в годишника на факултета на ФЖМК за 2005 г., както и издаването на книга за изследването във Финландия.
През 2005 г. се реализират два малки проекта на доц. д-р Весела Табакова (Права на човека и медии) и на гл. ас. Лъчезар Точев (Мониторинг на предизборната кампания в радиото). И по двата проекта ще бъдат направени публикации.