Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Faculty Building / Information Centers

   

ФЖМК разполага с електронна база данни - фонд от документи за локален и отдалечен достъп, включващ учебна, научна, научно-помощна, статистическа, нормативна, емпирична, социологическа информация, информация по БДС и ISO. ФЖМК разполага със специален Център за управление на информационни ресурси, разположен в кабинет 64.
Центърът разполага и с връзки към информационно-библиографския център на Университетската библиотека и с постоянен достъп до електронните каталози на виртуалните библиотеки от цял свят.

  1. Електронни и онлайн каталози на български научни библиотеки: НБКМ; УБ; БАН - On - line каталог на Централната библиотека на БАН.
  2. Автоматизираните бази данни с локален и отдалечен достъп на Централна техническа библиотека при Националния автоматизиран център за информация и документация (НАЦИД).
  3. Автоматизираните бази данни с локален и отдалечен достъп на Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, сред които: Social Science Citation Index with Abstracts; Index Translatiorium, Contemporary Authors.
  4. Автоматизираните бази данни с отдалечен достъп на “Институт научной информации по общественным наукам РАН” (IRBIS 1992-2005); База данни “Bibliography INION 2002-2004”; База данни “Библиография ИНИОН 1999-2001”; База данни “Философия и социология 1981-2004”.
  5. Автоматизираните каталози и бази данни с отдалечен достъп на Университета в Карлсруе, Германия - Karlsruher Virtueller Katalog (KVK).
  6. Виртуалният каталог на фондовете на Конгресната библиотека на САЩ - Library of Congres OnLine Catalog.

Студентите и преподавателите от ФЖМК разполагат с юридическо справочно издание, което включва извлечение от всички действащи нормативни актове за висшето образование в Република България.
ФЖМК разполага с правната информационна система СИЕЛА, която дава възможност за работа с всички актуални български нормативни документи (инсталирана в кабинет 65). Осигурен е достъп и до регистъра “Медийно присъствие” и до регистър ”Плюс” на АПИС-ГАЛЪП – информационна система за създаване на електронни досиета на лица и фирми, цитирани в медиите (http://www.apis.bg). Докторантите и преподавателите са потребители на услугите и на информационния портал на V-communications (http://www.v-info.com - за печатни медии).
ФЖМК притежава богат видеоархив, над 300 часа видеоматериали, основната част от който е на видеокасети VHS . В него са отразени ключови събития от живота на Факултета, както и събития на университетско равнище (сред които и записи на всички връчвания на титлата почетен доктор на СУ на наши и чуждестранни учени). Видеоархивът включва и учебните материали, подготвени от преподавателите и използвани от тях в хода на обучението.
Киноархивът на ФЖМК съдържа над 100 дългометражни игрални и художествени филми, както български, така и чуждестранни, които илюстрират развитието и основните тенденции на киноизкуството. Периодично се организират и публични прожекции. Филмите са съхранявани на касети VHS , на 35 мм и 16 мм лента.
Изключително богат е и радиоархивът на ФЖМК, към който се отнасят около 300 сигнатурни единици. Една част от него е оперативната фонотека, която се използва както за обучение, така и за целите на университетското радио „Алма матер”, и съдържа основно музика (около 1/5 от нея се съхранява на аудиокасети и компактдискове, останалата – като електронна памет на компютър). “Златният фонд” на ФЖМК е изграден по методиката и критериите на “Златния фонд” на БНР. “Златният фонд” на ФЖМК включва звукови документи, радиопиеси, интервюта, уникални записи на гласовете на известни личности от културния и политическия живот като Борис Христов, Панчо Владигеров, Петър Увалиев и много други. При реализирането на проекта “Звуци от миналото за бъдещето” към “Златния фонд” са прибавени редки музикални записи на български изпълнители от зората на звукозаписната индустрия. Радиоархивът притежава и редица записи на събития, провели се във ФЖМК и СУ.
Web страницата на ФЖМК към сайта на Софийския университет се обновява непрекъснато и съдържа цялата нужна информация за обучаващите се във ФЖМК, както и за други типове потребители.
Порталът clickbg.net е изграден от преподаватели и докторанти на ФЖМК с цел да заработи в пряка връзка с обучението и научноизследователската работа чрез неговия специфичен раздел “Анализи”, обновяван от преподаватели, докторанти и студенти и представляващ уеб пространство за актуални медийни публикации.