Media / Files / rules / НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ