Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Faculty Structure / Общо събрание

   

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите. Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието. Председател на ОС проф. д-р Веселина Вълканова кабинет: 24, ет. ІI, тел: 987 91 48, e-mail: v.valkanova@uni-sofia.bg Зам.-председател на ОС доц. д-р Мануела Манлихерова кабинет: 33, ет. ІІ тел. 9308 210 е-mail: mmanlihero@uni-sofia.bg

Отчетен доклад на деканското ръководство за академичната 2017/2018 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г. Решения на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 17 ноември 2016 г. Решения на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 17 ноември 2016 г. Отчетен доклад на деканското ръководство за периода октомври 2015 – октомври 2016 г. Отчетен доклад по международната и научноизследователската дейност Отчетен доклад по стопанската дейност Отчетен доклад по учебната дейност ОКС бакалавър и магистър

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода октомври 2011 – октомври 2015 г. Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 27 октомври 2015 г. Решения на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 27 октомври 2015 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 8 април 2014 г. Отчетен доклад по учебна дейност за ОКС бакалавър Отчетен доклад по учебна дейност за ОКС магистър Отчетен доклад по научноизследователската дейност Отчетен доклад по стопанската дейност Отчетен доклад на Деканското ръководство Решения на Общото събрание на ФЖМК от 8 април 2014 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 23 април 2013 г. Отчет на Деканското ръководство Решения на Общото събрание на 23 април 2013 г.

Протокол от Общото събрание на ФЖМК, проведено на 25 октомври 2011 г. Решения на Общото събрание на ФЖМК на 25 октомври 2011 г. Отчет на декана доц. д-р Тотка Монова Отчет на зам.-декана по научноизследователската дейност доц. д-р Веселина Вълканова Отчет на зам.-декана по учебната и международната дейност доц. д-р Теодора Петрова Отчет на зам.-декана по магистърски програми доц. д-р Мария Дееничина