Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Violeta Kotseva-Popova, PhD - Ethnology

   

Office Hours:
Monday 10.00-12.00;

Tuesday 14.00-16.00, Room 26A

 

Phone: 02 9308 356

E-mail: vkkoceva@uni-sofi.bg

Address:
Faculty of History
15 Tzar Osvoboditel
1504 Sofia, Bulgaria

 

 

Curriculum Vitae

 • High school: 1994. German Language School ‘Geothe”, Burgas
 • Magister Degree: SU ‘St. Kl. Ohridsky”, Faculty of History, Department of Ethnology
 • PhD: 2009. Institute for Ethnology and Folklore with Ethnographical Museum by the Bulgarian Academy of Sciences
 • Assist. Prof. 2010: Department of Ethnology, Su. ‘St. Kl. Ohridsky”

Specializations:

 • 2012. Course in Intercultural education
 • 2006. Summer Academy, Mariateferl, Austria, Internationalles Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Thema “Local and Global Cultures”
 • PhD Specialisation in University of Vienna, Institute for Ethnology and Institute for Sociology and Anthropology; Herder-scholarship

Projects:

 • 2014. Participation in the national project: Training of teachers to build up knowledge, skills and competencies for the work in an intercultural environment, educator and distance consultant
 • 2013. Participation in the national project: Development of the electronic forms of distance learning in the field of university education
 • 2013. Participation in the national project: Student internships and practices, coach
 • 2012-2014. Participation and manager of the national project at the National Science Fund (NSF) – Ministry of Education and Science (MES): Komshulukat – the Rhodope ethnic model (by the example of the Vievo and Slaveyno villages and the town of Smolyan)
 • 2009. Participation in the EACEA project: Individual memories and collective memory for the Stalin’s and post-Stalin’s repressions in Pirin Macedonia
 • 2009-2012. Participation in the project at the NSF-MES: Traditions in step with the times
 • 2014-2015. Participation in the project at the Center for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities (CEICSEM): Ethno-pedagogical model for working with parents, coordinator and educator
 • 2014-2015 Participation in a project under the Rural Development Programme. European Agricultural Fund for Rural Development: Between past and present – the culture of the villages south of Karnobat.
 • 2016. Participation in a project under University Complex of Humanity. Ecological environment and living traditions (cultural adaptation, business models and identity)
 • 2016. Project Manager. Financing of scientific forum. Trends in academic research and teaching of Ethnology and Anthropology.

Research Interests:

Medical anthropology, Balkan ethnology, intercultural education, modernisation

 

Selected Publications:

Books and textbooks:

 1. Коцева, В. Честита баня! Етноложки поглед към хигиената на българите. С., 2012
 2. Коцева, В. (съавт.) 2012. Културно-историческото наследство. Учебно помагало.
 3. Коцева, В. 2013. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. С., Учебно помагало.
 4. Коцева, В. 2013. Превенция на отпадащите от образователната система ученици. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. Учебно помагало.
 5. Коцева, В. (съст.) Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2015
 6. Коцева, В. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015.
 7. Коцева, В. Традиционни семейни ценности. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. , 2015
 8. Коцева, В. Традиционна култура на българите. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. 2015

Editing:

 1. Коцева, В. (състав.). 2011. Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония. Рефлексии на съвременника и изследователя.
 2. Коцева, В. (съст.) 2013. История и култура на старопланинското население,
 3. Коцева, В. (съставител). „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села. С., 2014, УИ „Св. Кл. Охридски“
 4. Коцева, В. (съставител). Постмодерните предизвикателства. Сборник доклади от Национална студентска конференция, Гюлечица, 2014, УИ Св. Кл. Охридски
 5. Коцева, В. (съст.) Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2015

Articles:

 1. Коцева, В. 2012. "Чистичко като е, нещо цветенце като има, това е! Щрихи към домашната хигиена на българите" - БЕ, 2012
 2. Коцева, В. 2013 "Събота - на баня, неделя - на пазар" - ГСУ, Т. 2, Етнология
 3. Коцева, В. 2013. Здравеопазване и хигена в селата Подвис и Прилеп и гр. Сунгурларе. Историко-етнографски аспекти. - В: История и култура на старопланинсткото население.
 4. Коцева, В. 2013. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. С., Учебно помагало.
 5. Коцева, В. 2013. Превенция на отпадащите от образователната система ученици. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. Учебно помагало.
 6. Коцева, В. Стратегии за оцеляване в българското село в началото на ХХI в. По примера на с. Виево, общ. Смолян. - В: „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, С., 2014
 7. Коцева, В. Празници, памет, идентичност. Още един опит върху толерантността (по примера на село Славейно, общ. Смолян). - В: „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, С., 2014
 8. Коцева, В. Още веднъж за локалната памет и идентичност (по примера на „Чиловите дни“ в с. Славейно, Смолянско). – В: Дни на наследството 2013, С., 2014, 365-373
 9. Коцева, В. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015.
 10. Коцева, В. Традиционни семейни ценности. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. , 2015
 11. Коцева, В. Традиционна култура на българите. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. , 2015
 12. Kotseva, V. Borders of Identity – A Case Study, Village Slaveyno, Smolyan Municipality. – Venets, Volume 6, Number 2, 2015, 185-212, - http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=10&issue_id=11
 13. Коцева, В. Аспекти на народната медицина в началото на 21 в. (по примера на южнокарнобатските села). – В: Между минало и настояще – култура на южнокарнобатските села в началото на 21 в., Бургас, 2015, 20-38
 14. Коцева, В. Християнски топоси на идентичността (по примера на с. Славейно, община Смолян). – В: Етнология академика, т. 8, С., 2015, 38-65