Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Prof. Ivan Parvev, Dr. habil. - Modern Balkan History

   

Office Hours:
Tuesday 14.00-16.00 in room 25A

Phone: +359 2 9308/ 378

E-mail: parvev@clio.uni-sofia.bg

Address::
Faculty of History
boulevard ”Tzar Osvoboditel”15
1504 Sofia, Bulgaria

ivan-parvev

Curriculum Vitae

 • 1975 - 1979 - Graduated from 91-st German Language School in Sofia.
 • 1981 - 1986 - student at Sofia University “St. Kliment Ohridski” Studied History and German Philology. Profile in the Faculty of History - Balkan History.
 • 1986 - assistant professor in Balkan History at the Department of History of Byzantium and the Balkans at the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • June 1993 - official defense of his dissertation “The Ottoman Empire in the Policy of the Habsburgs from 1683 to 1739”; Degree: “PhD in History from Sofia University
 • 1993 - senior assistant professor in that department
 • 2001 - elected associate professor of Modern Balkan History
 • 2011 - Doctor of Historical Sciences "Southeastern Europe in the 18th-century German Political Journals"
 • 2017 - elected professor of Modern Balkan History

Administrative positions:

 • 2007 - 2015 Head of the Department of "History of Byzantium and the Balkans"

Specialization:

 • Germany (Saarbrücken, Mainz, Berlin, Leipzig, Bremen, Bielefeld, Wolfenbüttel), Austria (Vienna) и The Netherlands (Amsterdam) with the support of Sofia University research funds; DAAD; OeAD; The Andrew W. Mellon Foundation.

Membership:

Research interests

 • European-Ottoman relations, 18-19th c.; History of the Eastern Question, 18-19th c.; Habsburg-Ottoman relations, 18-19th c.; Germany and the Eastern Question, 18-19th c.

Projects

 • Collegium Historicum (expert) - European Social Fund
 • Research seminar "Eighteenth century": Historical section - (chair of project) - University Funds

Selected Publications

Books

 1. Александър Батенберг. Дневник. Моите преживявания по време на войната срещу турците 1877/78 г. София 1992 /превод, бележки и показалец на личните имена; 144 с./
 2. Habsburgs and Ottomans between Vienna and Belgrade, 1683-1739. East European Monographs Nr. CDXXXI, Boulder Col. 1995 /345 p./
 3. Балканите между две империи. Хабсбургската монархия и османската държава, 1683-1739 г. София 1997 /361 с./
 4. Клио-гравитацията в международните отношения. Една интерпретационна теория на международните отношения. София 1999 /147 с./
 5. Land in Sicht. Südosteuropa in den deutschen politischen Zeitschriften des 18.Jahrhunderts. Mainz 2008 [Veröffentlichungen des Instituts für EuropäischeGeschichte. Mainz. Abteilung für Universalgeschichte. Band 220] (229 S.)
 6. Балканите и Източният въпрос, 1688-1878. София, Университетско издателство, 2017. (288 с.)

Editing

 1. Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva (eds), Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. LIT Verlag, Berlin 2010
 2. Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (eds), Power and Influence in Southeastern Europe 16-19th century. LIT Verlag, Berlin 2013
 3. Иван Първев, Мария Баръмова (съставители), Двувековният път на едно понятие. ”Балканският полуостров” (1808-2008). София 2014
 4. Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds), Bordering Early Modern Europe. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015

Journal Articles

 1. Австро-Унгария и българската балканска политика, юни-август 1913 г. В: Студентски проучвания. Софийски университет. Исторически факултет. Том VI. София 1984, 210-39.
 2. Die 28. Internationale Universitätswoche in Tutzing (BRD). In: Bulgarian Historical Review 2(1988), 123-125.
 3. Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich. In: Bulgarian Historical Review 4(1988), 99-101.
 4. Russia, Orthodoxy in the Ottoman Empire and the Peace of Kuchuk Kainardja 1774. In: Bulgarian Historical Review 1(1990), 20-30.
 5. Османската империя в Европейската система от държави, началото на XVI-XVIII в. В: Векове 3(1990), 36-47.
 6. Die bulgarischen und die griechischen Länder in der Balkanpolitik der Habsburger, Ende des 17.-18. Jh. In: Etudes balkaniques 2(1992), 59-66.
 7. Хабсбургите и Османската империя в края на XVII в. Конфликтът от 1683-1699 г. В: Исторически преглед 1(1993), 3-20.
 8. Unbedeutend oder unterschätzt: die Orthodoxe Kirche in der osmanischen Politik der Habsburger, 1774-1775. В: Балканистичен форум (Благоевград), 2 (1993), 37-46.
 9. Източният въпрос - определение и начало. В: Минало (София) 1 (1994), 27-38.
 10. Der Aufstand von Čiprovci (1688) und die Wiener Archive. In: Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich 2(1988), 63-76.
 11. Един съд от Чипровци, свързан с благородническия род Шонборн (края на XVII - началото на XVIII век). В: Известия на музеите в Северозападна България, том 20 (1993), 61-76. (съавторство с Траяна Ценова)
 12. Между кралски амбиции и християнска солидарност. Бавария в хабсбургско- османските войни, 1683-1718 г. В: Балканистичен форум 3 (1994), 130-143.
 13. Османското в османската династия. В: История 3 (1995), 44-53.
 14. „Третият пореден опит“ в османското завоевание на Югоизточна Европа, 1354 - 1606 г. В: Минало 1(1996), 22-28.
 15. Български следи в Свещената Римска империя на германската нация през XVIII в. Из активността на балканските търговци в Саксония. В: Балканистичен форум 4 (1997), 31-39
 16. За честта на хабсбургския пагон. Загубата на Ниш и екзекуцията на генарал Доксат през 1738 г. В: Балканистичен форум 1-2-3(2001), 136-144
 17. „Following the Phases of the Moon“. Der Europa-Gedanke in Bulgarien, 1762-1939. In: Jahrbuch für Europäische Geschichte 5 (2004), 113-141

Book chapters

 1. Ferdinand und die Balkanpolitik der Großmächte (1887-1896). In: Aspects of the Eastern Question. Ed. by Maria N. TODOROVA. Sofia 1986, 89-103.
 2. Римската курия и въпросът за владетелската титулатура на Симеон (893-927). В: II. Международен конгрес по българистика. Доклади 23. Млади българисти. Колоквиум. София 1989, 445-455.
 3. Die Position des Osmanischen Reiches im europäischen Staatensystem, Anfang des 16. - 18. Jh. In: Sixième congres international d'études du Sud-est européen. Sofia, 30.VIII. - 5.IX.1989. Résumes des communications. Histoire, 1. Sofia 1989, 221-222.
 4. Конгресът в Немиров (1737) и възникването на Източния въпрос. В: Кризата в историческото развитие. София 1991, 61-87
 5. Балканите и войната на „Свещената коалиция“ срещу Османската империя в края на XVII в. В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV- XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20-22 май 1987 година. Велико Търново 1992, 268-277.
 6. Личността на хабсбургския пълководец в балканските военни кампании 1689-1739 г. В: Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. София 1995, 25-40.
 7. Хабсбургският „вариант“ за Балканите XVI-XVIII в. В: Личността в историческото развитие... София 1995, 130-144.
 8. Християнската коалиция срещу османците през XV в. Типология и степен на ефектиивност. В: Сборник материали от международната научна конференция „Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите XIV-XV в.“ Варна, 2-3 юли 1994 г. София 1995, 102-111.
 9. „Другият“ Георги Кастриоти-Скендербег (1405-1468). В: Другият в историята. Сборник от материалите на научната конференция 7-9 май 1992, Кюстендил. Кюстендил 1996, 8-22.
 10. Die Habsburger auf dem Balkan, 1688-1690. В: Aвстро-турската воjна 1683-1699 година со посебен осврт на Карпошовото востание во Македониja (Maтериjали од Научниот собир одржан оі 5-7 октомври 1990 година во Кратово и Охрид). Скопjе 1997, 61-82.
 11. „Източна империя“ без имперска столица. Константинопол в политиката на Хабсбургите, XVI-XVIII в. В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград 1998, 293-305
 12. Osmanische Traditionen auf dem Balkan vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. In: Valeria HEUBERGER, Arnold SUPPAN, Elisabeth VYSLONZIL (Hrsg.). Der Balkan. Friedenszone oder Pulverfaß? (Wiener Osteuropa Studien Bd. 7). Frankfurt am Main 1998, 45-62
 13. „Източен въпрос“ и „Балкански полуостров. Между традиция и историческа прецизност. В: Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. Сборникът се посвещава на 60-годишнината на проф. д-р ист. н. Андрей Лазаров Пантев. София 1999, 251-269
 14. През две морета в трето. Един холандски поглед върху османската държавност от началото на XVIII в. В: Балкански щрихи в европейското минало. София 2001, 45-71
 15. Да бъде или да не бъде. Размисли за деосманизацията на Югоизточна Европа през 1789. В: Модерността вчера и днес. София 2003, 47-60 V: Modernostta včera i dnes. Sofija 2003, 47-60
 16. Българите в най-старата запазена европейска печатна книга от средата на ХV в. In: Civitas divino-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov. Sofia 2004, 683-692
 17. Югоизточна Европа в политическата публицистика на Свещената Римска империя (1700-1789). В: Иронията на историка. Професор Милчо Лалков. София 2004, 291-302 In: Ironijata na istorika. Profesor Milčo Lalkov. Sofija 2004, 291-302
 18. „Du, glückliches Österreich, verhandle“. Militär versus Diplomatie in der habsburgischen Südosteuropa-Politik, 1739-1878. In: Das Osmanische Reich un die Habsburger Monarchie. Akten des internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Wien, 22.-25. September 2004. Herausgegeben von Marlene KURZ, Martin SCHEUTZ, Karl VOCELKA und Thomas WINKELBAUER. Wien München 2005, S. 539-550
 19. Геополитика и дипломация. Никлас Спайкмън и американската външна политика след Втората световна война. В: Надежди разочарования в историята. Сборник в памет на професор Милчо Лалков. Благоевград 2005, 459-466
 20. Мустафа Алиоглу или Лудвиг Щайнман. Жизненият път на един офицер от пруската армия през ХVIII в. In: Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, Bulgarian Historical Review 1-2 (2006), S. 446-453.
 21. Предложение и контрапредложение. Един австро-унгарски проект за ревизия на Сан Стефанския договор от 1878 г. В: Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов. Съставител доц. д-р Мария РАДЕВА. София 2006, с. 103-114.
 22. Deutschland und das Problem der staatlichen Wiedergründung Bulgariens vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. In: Jürgen PLÖHN (Hrsg.) Sofioter Perspektiven auf Deutschland und Bulgarien. Stidien zu Wirtschaft, Politik, Geschichte, Medien und Kultur. Berlin 2006, 23-39
 23. Информационните технологии и българската историческа наука в зората на ХХI век. В: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция. София, 10-11 ноември 2004 г. Съставители доц. Д-р Искра БАЕВА и доц. д-р Пламен МИТЕВ. София 2006, 402-408
 24. Reichs-Sprachen, Nations-Zungen und das “Matrjoschka-Prinzip“. Die Bulgaren und die bulgarische Sprache im Osmanischen Reich und in der Habsburgermonarchie (17.-18. Jahrhundert) In: Politik und Sprache im frühneuzeitlichen Europa. Herausgegeben von Thomas NICKLAS und Matthias SCHNETTGER. Mainz 2007, 169-178
 25. “Православният кръст” на реалната политика. Руските манифести за обявяване на война на Османската империя, 1768-1877 г. В: Толерантният националист. Паметен сборник от приятелите на Стайко Трифонов, с който искаме да отбележим 10-та годишнина от смъртта му и да припомним 60-та годишнина от раждането му. София 2009, 63-74
 26. Ein Kind, das nervt. Bulgarien in der Politik Bismarcks, 1878-1887. In: Mark ARENHÖVEL, Maja RAZBOJNIKOVA-FRATEVA und Hans-Gerd WINTER (Hg.) Kulturtransfer und Kulturkonflikt. Dresden 2010, 123-140
 27. Southeastern Europe as a Factor in German History, 1699-1829. In: Plamen MITEV, Ivan PARVEV, Maria BARAMOVA, Vania RACHEVA (eds) Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Berlin 2010, 19-24
 28. „Krieg der Welten“ oder „Balance of Power“. Europa und die Osmanen, 1300-1856. In: Irene DINGEL und Matthias SCHNETTGER (Hg). Auf dem Wege nach Europa: Deutungen, Visionen, Wirklichkeiten. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Beihefte, 82. Göttingen 2010, 131-146
 29. Joy and Glory. Die Eroberungen Belgrads 1717 und 1789 als Medienereignis im Alten Reich. In: Harald HEPPNER, Eva POSCH (Hg.). Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Orthodox World in the Eighteenth and Ninenteenth Centuries. [The Eighteenth Century and the Habsburg Monarchy. International Series, Vol. 5]. Bochum 2012, 93-107
 30. Power without influence, influence without power. Habsburg and Russian influence in the Balkans in the 17-19th c. as a comparison. In: Maria BARAMOVA, PLAMEN MITEV, Ivan PARVEV, Vania RACHEVA (eds) Power and Influence in Southeastern Europe 16-19th century. Berlin 2013
 31. „Enemy Mine“. Das osmanische Feindbild und seine Wandlung in der Habsburgermonarchie der späten Frühneuzeit. In: Arno SROHMEYER, Norbert SPANNENBERGER, Robert PECH (eds) Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen: das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013, 371-384
 32. Southeastern Europe from Within: Balkan Studies at the University of Sofia, 1989- 2010. Challenge and Perspectives. In: Christian PROMITZER, Siegfried GRUBER, Harald HEPPNER (eds) Southeast European Studies in a Globalizing World. Berlin 2014, 161-169
 33. Едно неочаквано ”бащинство”. Аугуст Цойне и неговият ”Балкански полуостров”. В: Иван ПЪРВЕВ, Мария БАРЪМОВА (съставители) Двувековният път на едно понятие. ”Балканският полуостров” (1808-2008). София 2014, 9-18
 34. Between „Europe“ and „Non-Europe“. The Balkans in the Plans for Peace and European Unity in the Sixteenth-Eighteenth Centuries. In: Maria BARAMOVA, Grigor BOYKOV, Ivan PARVEV (eds) Bordering Early Modern Europe. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015, 15-20