Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Students / Careers

   

Поддържането на база данни с информация за реализацията на завършилите Факултета по журналистика студенти е твърде сложно, защото динамиката на медийния, издателския, ВО и рекламен пазар е голяма и предполага честа смяна на позициите на абсолвентите. Наблюденията показват, че реализацията на завършилите бакалавърска степен продължава главно в четири направления:
• продължаване на обучението в по-висока образователна степен като магистри и докторанти в другите специалности на ФЖМК и в други факултети на Софийския университет „Свети Климент Охридски”;
• продължаване на образованието в чужди университети;
• постъпване на работа в системата на медиите и системата на комуникациите.
Според изследване на Центъра за развитие на медиите от 2001 г., 22,7% от ръководните кадри в медиите имат висше журналистическо образование, а сред журналистите процентът е 19, 5. А според изследване на Европейския институт от 2001 г., половината от работещите в Българската национална телевизия и Българското национално радио журналисти, са завършили Факултета по журналистика и масова комуникация. Това означава, че журналистическото образование постепенно възвръща водещите си позиции като изискване за заемане на определена позиция в медиите.
Завършилите ФЖМК се реализират във всички видове медии (радио, телевизия, преса), както в София, така и в цялата страна; в информационните и редакционни отдели на държавни и обществени институции, в неправителствени организации.
Сред основните задачи на образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване е всеки студент да придобие професионални качества и комуникативност, но и да развие индивидуалните си качества. Това е отличителният белег на обучаваните в професионалното направление. Затова студентите от ФЖМК са категоризирани от работодателите като хора с много добра обща култура и с много добра специална култура.
Процентът на реализиралите се абсолвенти в медии, агенции по връзки с обществеността и издателства е висок. По обобщени изчисления около 70 на сто от завършилите факултета специалисти работят по избраната специалност. Във всички средства за масова информация в страната работят възпитаници на факултета – част от тях са в управленските екипи на медиите, на агенциите за връзки с обществеността и издателските групи. Някои от тях вече са собственици и мениджъри на медии. Други работят като координатори на медийни проекти.
В последните години медиите и информационните отдели на други институции стават активна страна в търсенето на млади специалисти и все по-често, преди да обявят открити конкурси, се обръщат към ФЖМК с искания да им бъдат изпратени стажанти и завършили специалностите на професионалното направление за временна или постоянна работа.
Затова се подготвят нови, конкретизирани договори за сътрудничество при подготовката на кадри по журналистика, както с различни медийни асоциации и сдружения така и с някои големи български медии, които имат възможност да станат базови при практическото обучение и професионалната реализация на студентите.
В целите на обучението по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване е заложено установяването на по-ефективна обратна връзка с потребителите на кадри с образование по професионалното направление. Това ще съдейства за още по-добро съгласуване на обучението с нуждите на медийната сфера от високо подготвени специалисти, особено при разработването на различните видове магистърски програми (в редовна и задочна форма на обучение), които отговорят на нуждите на потребителите и работодателите за повишаване на квалификацията на вече работещите в медиите.