Начало / Университетът / Управление на качеството / Атестиране на изследователите

   

Системата за атестиране на изследователите R1-R4 е регламентирана в приетите правила за прилагане на Европейската харта на учените и кодекса за назначаване на изследователи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и в Наръчника по качество на СУ. Приетата система е постоянно действаща и задължително се прилага всяка година от всички факултети, департаменти, самостоятелни изследователски проекти и за всички изследователи R1-R4. Всеки отказ от атестация се приравнява на една отрицателна атестация.

Критериите за атестиране се определят от Факултетния съвет (респ. от ръководството на изследователския проект или института), съобразно спецификата на съответното структурно звено или на проекта въз основа на приети от Академическия съвет типови критерии. Те са публично достояние.

 

Процедура по атестиране на изследователите

Личен отчет (Атестационна карта) на изследователите - Приложение 8.1 от Наръчника по качество

Методика за формиране на оценката

На заседание на АС от 26.09.2021 г. с Протокол № 16 е приета актуализирана версия на Наръчника по качеството на СУ , в която са отразени промените в системата за атестиране. Те влизат в сила от настоящата академична година.