Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Владимир Филипов Вълов, Факултет по класически и нови филологии

Конферентна зала – Ректорат на СУ, Северно крило.

Защита на дисертационния труд на Владимир Филипов Вълов на тема: „Някои аспекти на интонационната типология“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, докторска програма „Германски езици“ (Фонетика и фонология – английски език).

Председател на научното жури: доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова

 

Автореферат

Рецензии:

 

  • Проф. д-р Владимир Любенов Жобов
  • Проф. д-р Димитър Димитров Попов

 

Становища:

  • Доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова
  • Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова
  • Доц. д-р Христо Маринов Стаменов

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Англицистика и американистика, СУ "Св. Климент Охридски", бул. „Цар Освободител“ № 15, Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.