Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Жана Стефанова Попова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/88939142806?pwd=cHRmTVVWWUhoNFBlVmdCdUlPQW45dz09

Meeting ID: 889 3914 2806
Passcode: 807826

Защита на докторска дисертация на тема: „Издатели и писатели: трансформации, предизвикателства, възход и медийна рефлексия. Българското книгоиздаване и българската художествена литература през 2010–2017 година” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Литературно-художествено книгоиздаване), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Алберт Бенбасат

Председател на научното жури: доц. д-р Марин Бодаков

Автореферат

Рецензии:

Становища: