Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Виктория Кирилова Ценова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Виктория Кирилова Ценова, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Динамика в овладяването на писмената реч при ученици с лека умствена изостаналост“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност).

 

 

 

Председател на научното жури: доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

 

 

 

Рецензии:

 

 

 

 

Становища: