Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Весислава Христова Антонова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе дистанционно в ZOOM на адрес: https://us02web.zoom.us/j/84677602052?pwd=Q2RxYVlBcE5yclZVV1pGd2FHZDBXZz09

Защита на докторска дисертация на тема: „Медийни трансформации и бизнес модели в динамична социална и технологична среда” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Журналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Тотка Монова

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Веселина Вълканова

проф. д.н. Райна Николова

Становища:

проф. д-р Тотка Монова

доц. д-р Биляна Томова

доц. д-р Светла Цанкова