Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Вера Георгиева Киркова-Жекова, Факултет по класически и нови филологии

Публична защита на дисертационен труд на тема: „Позоваването на голотата на бразилския индианец като манипулативна техника на португалската колонизаторска политика в Бразилия през ХVІ век (По португалски свидетелски информативни текстове от ХVІ в.)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, Романски езици (Португалски език – лингвокултурология).

 

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова

Председател на научното жури: доц. д-р Донка Николаева Мангачева

 

Публичната защита ще се проведе на 15 април 2021г. от 11:00ч., в електронна среда

на адрес: https://us02web.zoom.us/j/83552754283?pwd=NGRlU1lzMDlONXRoZTFtalZJVWhydz09 ,

Meeting ID: 835 5275 4283
Passcode: 872059

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: