Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Тихомира Александрова Костова, Философски факултет

Бул. Цариградско шосе 125, блок 4, зала Яйцето

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

Публична защита на редовен докторант ТИХОМИРА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)

Тема на дисертацията: „МЕЖДУОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ПОДХОД НА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ИНОВАЦИИ НА МЕСТНО НИВО

Председател на научното жури доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова

Автореферат

Рецензенти:

Становища

Публикувано на 21.10.2020 в 16.47 ч.