Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Теодора Сашкова Ангелова, Философски факултет

Защитата ще се проведе хибридно: присъствено на бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 300 и онлайн на адрес: https://join.skype.com/Bbo8JbomA5jp

Публична защита за придобиване на научно-образователна степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология – Международни отношения), редовен докторант, отчислена с право на защита.

Тема на дисертационния труд: Председателството на Съвета на Европейския съюз – първият български опи

Председател на научното жури: доц. д-р Даниел Михайлов Смилов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 31.08.2021 в 16:35 ч.