Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Теодора Александрова Йовчева, Философски факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 300

Публична защита на Теодора Александрова Йовчева, за придобиване на научно-образователна степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология – Сравнителна политология), редовен докторант, отчислена с право на защита.

Тема на дисертационния труд: "Персонализация на политическите партии в България: НДСВ и ГЕРБ в сравнителна перспектива" с научен ръководител доц. д-р Даниел Михайлов Смилов

Председател на научното жури: доц. д-р Борис Петров Попиванов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 09.07.2021 г. в 17:00 ч.