Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Татяна Борисова Жилова, Юридически факултет

224 аудитория, Северно крило, Ректорат

 

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 ПРАВО (Гражданско и семейно право /Изобретателско, авторско и патентно право/) на Татяна Борисова Жилова с тема на дисертацията „Отмяна на регистрацията на марка“

 

Председател на научното жури: проф. дюн Иван Русчев Русчев

 

Автореферат - BG , EN

 

Рецензии:

  • Проф. дюн Иван Русчев Русчев - BG , EN
  • Проф. дюн Живко Иванов Драганов - BG , EN

 

Становища:

  • Проф. дюн Екатерина Илиева Матеева - BG , EN
  • Доц. д-р Таня Панайотова Градинарова - BG , EN
  • Доц. д-р Антон Кирилов Грозданов - BG , EN