Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Ставрос Панайоту, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн, ел.платформа Zoom

Поради заболяване на преводача,за което журито беше уведомено преди започването на защитата, публичната защита на Ставрос Панайоту се отлага.

 

Научното жури в присъствието на докторанта реши защитата да се проведе на 5.07.2021 г., 16 часа, ел.платформа Zoom.

 

 

 

Стоянка Витанова, административен секретар на научното жури

Публична защита на дисертационен труд на Ставрос Панайоту, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: „Сравнително изследване на понятията Бог, субектност и Аз във философията на Левинас и Киркегор”.

Научен ръководител на докторанта: проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова.

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Кирилов Михайлов.

Автореферат

Рецензии:

Становища: