Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Станислава Петрова Рашева, Философски факултет

63 зала, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Специфика на религиозно-философските идеи в дофилософската епоха на Древна Индия (VІ – ІV в. пр. н. е.)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Източна философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Милена Димитрова Братоева

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 07.05.2021 г. в 9:25 ч.