Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Славка Илиева Каракушева, Философски факултет

Ректорат, Нова конферентна зала

Публична защита на дисертационния труд на СЛАВКА ИЛИЕВА КАРАКУШЕВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, със заглавие „Дигитални етничности. Как новите комуникации преизмислят колективните идентификации днес“.

Дисертационният труд е в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (антропология на новите медии и комуникации) .

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури – проф. д-р Даниела Любенова Колева

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 28.05.2021 г. в 14.18 ч.