Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Симеон Димитров Матев, Геолого-географски факултет

Зала 2, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Симеон Димитров Матев (редовна докторантура) на тема: ,,Съвременни колебания на климата в България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Климатология).

 

Научен ръководител: проф. д-р Георги Рачев
Председател на научното жури: проф. д-р Нина Николова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: