Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Силва Василева Маринова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Силва Василева Маринова, редовен докторант на тема: „Христовите притчи в монументалната живопис на Българското възраждане (херменевтика и иконография)“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. дбн Емил Трайчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: