Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Рени Радкова Бунева, Факултет по класически и нови филологии

Защита на докторска дисертация на Рени Радкова Бунева на тема „Формиране на езикови компетентности за междукултурно общуване в европейски образователен контекст чрез Фулбрайтов обмен” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Съпоставително езикознание – приложна лингвистика).

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Цветомира Венкова

Защитата ще се проведе ДИСТАНЦИОННО на 06.11.2020 година, 14.00 часа.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: