Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Павел Иванов Цветков, Геолого-географски факултет

Публичната защита ще се проведе онлайн през платформата Zoom.
Линкът за защитата е: Join Zoom Meeting

 

Защита на докторска дисертация на Павел Иванов Цветков на тема: ,,Геопространствен анализ на газови емисии с помощта на БЛС” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Тематично географско картографиране - Дистанционни изследвания).

 

Научен ръководител: доц. д-р Антон Филипов
Председател на научното жури: доц. д-р Стелиян Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: