Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Паула Ангелова Ангелова, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в MS Teams - линк към срещата

Публична защита на дисертационния труд ПАУЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, на дисертация със заглавие „Смислово конституиране и жизнени светове. Към възможността за феноменологична антропология“. Дисертационният труд е в професионалното направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ по научната специалност „Смислово конституиране и феноменологична културология“.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Александър Методиев Кънев

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 23.04.2021 в 18.25 ч.