Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Михаела Робертова Самарджиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес: https://us02web.zoom.us/j/85966032860?pwd=SlFQSnFDOHVnbWpNcWZaUkZJdHZYZz09
Meeting ID: 859 6603 2860
Passcode: 910772

Защита на докторска дисертация на тема: „Неформалната култура и радиото в България през 80-те години на XX век” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации - Радио), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д.н. Вяра Ангелова

Председател на научното жури: проф. д.н Венцислав Димов

Автореферат

Рецензии:

Становища: