Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Мартин Валентинов Колев, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, ет. 1, ауд. 21

Публична защита на дисертационен труд на Мартин Валентинов Колев, редовен докторант по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема: „Ментализационни процеси при тревожно-депресивна симптоматика. Любопитство и вдъхновение“.

Председател на научното жури – проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 16.11.2020 в 11.20 ч.