Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Мария Здравкова Кирова, Философски факултет

бул. ”Цар Освободител” № 15, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат, Южно крило, 3 етаж, зала 63.

Публична защита на редовен докторант МАРИЯ ЗДРАВКОВА КИРОВА по професионално направление 2.3.Философия (Етика-Социални изследвания на пола).
Тема на дисертацията: „Бедността сред жените пенсионери в България (2000 – 2015 г.)“.
Председател на научното жури: доц. д-р Валентина Георгиева Кънева

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 05.10.2020 г. в 12:27 ч.