Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Мария Методиева Генова, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Зала 247, Ректорат на Софийски университет

Публична защита на Мария Методиева Генова, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език – английски език) с дисертационен труд на тема: „Използване на дигитални инструменти и ресурси за развиване на умения за интерпретация на художествени текстове в профилираните гимназии с интензивно изучаване на английски език“.

Научен ръководител: проф. дпн Росица Александрова Пенкова

Председател на научното жури: проф. дн Димитър Веселинов Димитров

 

Автореферат - Bg , Eng

 

Рецензии:

  • проф. дн Димитър Веселинов Димитров - Bg , Eng
  • доц. д-р Пенка Тодорова Кънева (ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”) - Bg , Eng

 

Становища:

  • проф. дн Тодор Крумов Шопов - Bg , Eng
  • доц. д-р Весела Белчева Белчева (ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”) - Bg , Eng
  • доц. д-р Фани Евгениева Бойкова (ПУ “Паисий Хилендарски”) - Bg , Eng