Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Камелия Андонова, Юридически факултет

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Наказателнопроцесуално право) на редовен докторант Камелия Александрова Андонова

с тема на дисертацията „ Задочното производство по наказателни дела“.

Публичната защита ще се проведе на 1 юни 2021 г., от 16 ч., в Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Автореферат - Камелия Андонова

Председател на научното жури: проф. дюн Георги Митов

Рецензии:

- проф. дюн Маргарита Чинова

- доц. д-р Екатерина Салкова

Становища:

- проф. дюн Георги Митов

- проф. д-р Гергана Маринова

- доц. д-р Иван Видолов