Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Иван-Петър Живков Йовчев, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн на адрес https://join.skype.com/pAeM9m31NOwj

Публична защита на Иван-Петър Живков Йовчев за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Сравнителна политология) на тема „Национален интерес в контекста на Европейската енергийна политика: Сравнителен анализ на правителствените програми на седем държави-членки на ЕС в периодите 2007-2009 г. и 2016-2019 г."

Председател на научното жури: доц. д-р Атанас Димитров Георгиев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 12.03.2021 г. в 11:15 ч.