Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Иван Георгиев Нейчев, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе он-лайн през платформата Майкрософт Тиймс на адрес: Click here to join the meeting

При благоприятна епидемична обстановка защитата се проведе в хибридна форма: он-лайн през платформата Майкрософт Тиймс и присъствено на бул. „Цариградско шосе“, № 125, Кампус Изток, бл.4, ет.1, конферентна зала „Яйцето“.

Публична защита за присъждане на ОНС „доктор“ на Иван Георгиев Нейчев, докторант редовна форма в научно направлнеие 3.3 – Политически науки (Европеистика – Икономически изследвания на ЕС), отчислен с право на защита и тема на дисертационния труд: „Развитие на българския пазар на държавни ценни книжа в контекста на членството в Европейския съюз“ с научен ръководител доц. дпн Калоян Симеонов.

Председател на научното жури: проф. дпн Нели Ангелова Огнянова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 19.03.2021 г. в 15:45 ч.