Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Ирина Веселинова Богданова, Юридически факултет

292 аудитория, Ректорат на СУ

 

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право) на задочен докторант Ирина Веселинова Богданова с тема на дисертацията „Искът по чл. 59 ЗЗД".

 

Публичната защита ще се проведе на 30.06.2021 г., от 15 ч., в 292 аудитория на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски".

Председател на научното жури: доц. д-р Траян Конов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: