Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Ирина Николаева Тодорова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/88441739136?pwd=VDJVbWQ0c25mZFN0TUhNalBzdUNFdz09
Meeting ID: 884 4173 9136
Passcode: 665846

Защита на докторска дисертация на тема: „Телевизионна журналистика и литература. Телевизионната журналистика – транслатор за представяне, разпространение и популяризиране на литература и култура. (Изследване на екранните единици в предаването „Библиотеката” по БНТ 1 в периода: 19.09.2015 г. до 15.09.2019 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Телевизионна журналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Поля Иванова

Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова

Автореферат

Рецензии:

Становища: