Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Илияна Маринова Чоевска, Философски факултет

Ректорат, Нова конферентна зала

Публична защита на дисертационния труд на Илияна Маринова Чоевска , редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, със заглавие „Фестивали на „тежката“ музика в България. Валидиране на знания и умения за тяхното организиране и реализация“. Дисертационният труд е в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Валидиране на знания и умения в областта на културата).

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф. д-р Даниела Любенова Колева

 

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 12.04.2021 г. в 18:57 ч.