Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Георги Петров Мерджанов, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“

Публична защита на Георги Петров Мерджанов за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – История на реториката) с дисертационен труд на тема: „Наративът в англоезичната реторика на естонския президент Ленарт Мери в периода 1992 – 2001“. Редовен докторант, с научен ръководител доц. д-р Герасим Иванов Петрински

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Георгиева Стефанова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публичната защита ще се проведе бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“ (за присъствен формат) или при влошена епидемичната обстановка, съгласно заповеди на МЗ- в онлайн/дистанционен формат в платформата MS Teams.