Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Евангелос Йоаннис Кумпарудис, Философски факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в MS Teams Click here to join the meeting

Защита на докторска дисертация на Евангелос Йоаннис Кумпарудис на тема „ Medicine in the Post-consumerist Society: a Philosophical Overview“ („Медицината в пост-консуматорското общество: философски преглед“) за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/.

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Анета Георгиева Карагеоргиева

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 10.05.2021 в 11:55 ч.