Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Ерзен Куйтим Толя, Юридически факултет

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Наказателно право) на редовен докторант Ерзен Куйтим Толя

с тема на дисертацията „Корупцията в частния сектор според българското и албанското наказателно право“.

 

Публичната защита ще се проведе на 19 май 2021 г., от 17 ч., в Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

 

Председател на научното жури: проф. дюн Лазар Груев

 

Автореферат на Ерзен Толя

Рецензии:

Становища: