Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Ерина Боянова Кръстева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/89482800910?pwd=ZEVzSGN4eHlwaG5JeHJ3SWhlS2U4Zz09
Meeting ID: 894 8280 0910
Passcode: 449419

Защита на докторска дисертация на тема: „Вербални и иконични комуникативни стратегии в маркетинговите комуникации (семиотични аспекти)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: проф. дфн Христо Кафтанджиев
Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии

Становища