Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Емилия Благоева Кикарина, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/84281388795?pwd=TVY1M1VPcDhSWjVQNjJSN0VQcGQ0dz09

Защита на докторска дисертация на тема: „Комуникация и комуникационен модел на богомилското движение през Средновековието (X-XIV век)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Николай Михайлов
Председател на научното жури: доц. д-р Дияна Петкова
Автореферат
Рецензии:

Становища: