Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Елисавета Георгиева Пумпалова, Факултет по педагогика

Заседателна зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Елисавета Георгиева Пумпалова на тема „Модел на педагогическо консултиране за родители на деца с нарушения в развитието /до 5 год./ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Педагогическо консултиране). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дпн Яна Мерджанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: