Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Елена Емилова Стойнева-Николова, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ

Защита на дисертационния труд на Елена Емилова Стойнева-Николова на тема: „Формален и семантичен анализ на шведските сложни съществителни и техните съответствия в българския език“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (Съвременен шведски език)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Йовка Великова Тишева

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Германистика и скандинавистика, каб. 16, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 1 юли 2021 г. от 11.00 часа в 2 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.